อนุโมทนาบัตรผ้าป่าโรงเรียนบ้านตาลวก (20 เมษายน 2558)

อนุโมทนาบัตรผ้าป่าโรงเรียนบ้านตาลวก (20 เมษายน 2558)

ไฟล์แนบ…
อนุโมทนาบัตรผ้าป่า .doc
อนุโมทนาบัตรผ้าป่า .pdf

 

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู (จาก สพป.สร.3)

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 นั้น…

ด่วนที่สุด..เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด่วนที่สุด..เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทุกงบรายจ่าย ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโดยด่วน

หนังสือเร่งรัดกาเบิกจ่ายงบประมาณ

ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด (จาก สพป.สร.3)

ด้วย สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า  โดยให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้ง ดังนี้ ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระไฟฟ้า2558 สำเนา สพฐ.04006_ว1097 รายชื่อโรงเรียนค้างชำระค่าไฟฟ้าปี2558

ประชาสัมพันธ์ รายการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการถอดบทเรียนและใช้เครือข่ายเป็นฐาน(งาน ศน.เปรมฤดี)ครับ (จาก สพป.สร.3)

เครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่โคกสะอาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการถอดบทเรียนและใช้เครือข่ายการ จัดการศึกษาเป็นฐาน ครับ
รายงานถอดบทเรียนเครือข่าย

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (จาก สพป.สร.3)

ด้วย สพฐ ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อลดภาระการทำงานของครูและนักเรียน ตามรายละเอียดที่แนบ…  ประกาศ

การรายงานคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ 7 รร.วิถีพุทธ (จาก สพป.สร.3)

ขอให้ รร. ดำเนินการตรวจสอบผลการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 7 รร.วิถีพุทธ รอบ 9 เดือน มี รร.ที่ผ่านเกณฑ์ (ระดับ 3) จำนวน 143 โรง หากรร.ใดที่ได้ระดับ 0 ขอให้ดำเนินการปรับปรุงการกรอกข้อมูลในเว็บไซด์ รอบ 12 เดือน ซึ่งเริ่มรายงานวันที่ 1-31 สค.58 โดยดูจากเกณฑ์การให้คะแนน (ตามคู่มือ ARS&KRS เล่มสีเหลือง หน้า 38 ARS)  ตามเอกสารแนบ วิถีพุทธ 9 เดือน วิถีพุทธ 9 เดือนภาพรวม เกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา รร.วิถีพุทธ

ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

งานวิจัยการศึกษาระดับชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม

เอกสาร ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการดำเนินงานด้านนโยบายการศึกษาของ องค์กรนโยบายการศึกษาระดับชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดองค์กรและการดำเนินงานด้านนโยบายการศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการพัฒนานโยบายที่สำคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบายขององค์กรนโยบายด้านการศึกษาระดับชาติในกลุ่ม ประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม รวม 13 ประเทศ

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด้วย  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558  และบันทึกข้อมูลลงในระบบ “หนึ่งแสนครูดี 2558″ เรียบร้อยแล้ว  รายชื่อดังเอกสารแนบ…

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87
web page hit counters codes Free