การรายงานคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ 7 รร.วิถีพุทธ (จาก สพป.สร.3)

ขอให้ รร. ดำเนินการตรวจสอบผลการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 7 รร.วิถีพุทธ รอบ 9 เดือน มี รร.ที่ผ่านเกณฑ์ (ระดับ 3) จำนวน 143 โรง หากรร.ใดที่ได้ระดับ 0 ขอให้ดำเนินการปรับปรุงการกรอกข้อมูลในเว็บไซด์ รอบ 12 เดือน ซึ่งเริ่มรายงานวันที่ 1-31 สค.58 โดยดูจากเกณฑ์การให้คะแนน (ตามคู่มือ ARS&KRS เล่มสีเหลือง หน้า 38 ARS)  ตามเอกสารแนบ วิถีพุทธ 9 เดือน วิถีพุทธ 9 เดือนภาพรวม เกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา รร.วิถีพุทธ

ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

งานวิจัยการศึกษาระดับชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม

เอกสาร ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการดำเนินงานด้านนโยบายการศึกษาของ องค์กรนโยบายการศึกษาระดับชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดองค์กรและการดำเนินงานด้านนโยบายการศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการพัฒนานโยบายที่สำคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบายขององค์กรนโยบายด้านการศึกษาระดับชาติในกลุ่ม ประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม รวม 13 ประเทศ

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด้วย  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558  และบันทึกข้อมูลลงในระบบ “หนึ่งแสนครูดี 2558″ เรียบร้อยแล้ว  รายชื่อดังเอกสารแนบ…

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3 (จาก สพป.สร.3)

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558   มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 9–15 มิถุนายน 2558  สอบข้อเขียนในระหว่างวันที่ 4–5 กรกฎาคม 2558  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  นั้น…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2553

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2553  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย…

การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา๑/๒๕๕๘

สพป.สุรินทร์เขต 3 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ทุกโรงเรียน รายงานการรับนักเรียนเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET เพื่อประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการและงบ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวมจริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘… 

ภาพสื่อประกอบการเรียนรู้ ชุดการละเล่นเด็กไทย

ขยับกายขยายสมอง BBL 21 ท่า ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลด! แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4-6 จำนวน 142 แผ่น

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71
web page hit counters codes Free