ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กำหนดตามประกาศฯ  โดยมติคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558  นั้น  ผลการคัดเลือก ดังประกาศแนบ  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน…
นำส่งประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น 2558
ประกาศครูผู้สอนดีเด่น 2558

แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา EDF รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา กรอกข้อมูลในระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดดังแนบแจ้งโรงเรียนทุน EDF

ด่วนที่สุด การประเมินรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS สพป.สุรินทร์ เขต ๓

ด่วนที่สุด   เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ส่งผลงานโดยตรงที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  หนังสือนำ และ รายละเอียดคู่มือการประเมิน

ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับปรับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 4ของค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียน ที่มีพนักงานราชการ
ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 4ของค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์หน้าคำสั่งและไฟล์บัญชีแนบท้ายคำสั่งได้จากเว็ป ไซต์ www.surin3.go.th และเมื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำเนาคำสั่ง จำนวน 4 ชุด ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ให้จงได้ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสพฐ.โดยด่วน
1. แจ้งโรงเรียนจัดทำคำสั่งปรับค่าตอบแทน 4 %
2.หน้าคำสั่งปรับค่าตอบแทนพนักงาน 1 ธ.ค.57
3.พนักงาน 1 ธ.ค.57 ส่งโรงเรียนpdf

ข้อมูลพื้นฐานเตรียมรับการนิเทศ…

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาลวก เตรียมรับการนิเทศ….
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/06/ข้อมูลโรงเรียน.pptx
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/06/ข้อมูลโรงเรียน.pdf

 

ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา

หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ…

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (จาก สพป.สร.3)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๘

รายละเอียดดังหนังสือนำส่ง…

หนังสือนำส่ง

สรุปผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.รอบ 6 เดือน

นิทานคุณธรรม ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 50 เล่ม…

แบ่งปันนิทานคุณธรรม ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 50 เล่ม สำหรับอ่านเพิ่มเติม…

สพฐ.ประชาสัมพันธ์ ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

เรียน: ผู้เกี่ยวข้อง
เรื่อง: สพฐ.ประชาสัมพันธ์ ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ค้างชำระหนี้ 31 – 90 วัน ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกปี 2558 นี้ ขอให้รีบติดต่อชำระหนี้…

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66
web page hit counters codes Free