ด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯที่ไม่มีวิทยฐานะ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558 )

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ที่ไม่มีวิทยฐานะ) ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558) โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์หน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้ายของโรงเรียนตนเอง ได้จากเว็ปไซต์ WWW.surin3.go.th เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สำเนาคำสั่งฯ ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ให้จงได้ เพื่อจะได้รวบรวมส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการเบิกจ่ายต่อ ไป
1.หนังสือแจ้งทำคำสั่งเงินเดือน
2.หน้าคำสั่งโรงเรียน
3.บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้น 1 เม.ย.58(แจ้งโรงเรียน)pdf.

การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอแจ้งประกาศและใบสมัครการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามเอกสารแนบ
หนังสือนำส่ง และประกาศกรรมการเขต
ใบสมัครกรรมการเขต
หนังสือนำส่งและประกาศ ผู้แทนผู้บริหาร
ใบสมัคร ผู้แทนผู้บริหาร

อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปี 2558

หนังสือแจ้ง… ด้วย สพป.สุรินทร์เขต 3 จะดำเนินการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 กรกฎาคม  2558 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมปราสาททอง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  และให้ครูที่สอนชั้น ป.6 เตรียมเอกสารเหล่านี้มาด้วย คือ 1. หลักสูตร พ.ศ. 2551 , 2. รายงานผลการทดสอนทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ฉบับที่ 2 , ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 โดยปริ้นออกมาให้หมดทุกฉบับ นำมาในวันอบรมด้วย สงสัยถามที่โทร:089-583-3189(ศน.อุทัย)…

ดาวน์โหลด! คลังสื่อการสอน DLIT ป.1-ม.6

ดาวน์โหลด! แผนการสอนกลาง สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (DLIT) ป.1 – ม.6

ดาวน์โหลด! หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ 45เล่ม

หนังสือเสริมความรู้ ภาษาไทย ระดับมัธยมฯ 22 เล่ม

หนังสือเสริมความรู้ ภาษาไทย ระดับประถมฯ 50 เล่ม

คู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย

“อภิวัฒน์การเรียนรู้…สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” 9 เล่ม

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 59 60 61 62 63 ... 72 73 74
web page hit counters codes Free