ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก…. ร่วมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

12033298_1068457859846122_1762114129_n

จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก จัดทำโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดการปลูกป่าชุมชน ในวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ สวนป่าสิริกิติ์ หมู่ 8 บ้านศรีสัมพันธ์ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปลูกป่าชุมชนในครั้งนี้…

โรงเรียนบ้านตาลวก รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการส่งเสริมนิสัยรัการอ่านและพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิต…

11909874_1065637260128182_12220047_n

โรงเรียนบ้านตาลวก รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการส่งเสริมนิสัยรัการอ่านและพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิต… จากคณะกรรมการฯ (ผอ.ธีรยุทธ กิ่งแก้ว, ศน. เบญญา ศรีดารา, ครูสุกัลยา แสนสุภา) ในวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยได้รับคำแนะนำในการพัฒนางานห้องสมุด การจัดหมวดหมู่หนังสือ การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากคณะกรรมการฯ …ซึ่งคุณครูบรรณารักษ์ (ครูมัลลิกา  ใจฉวะ) จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต่อไป…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียน ระหว่าง…ผู้อวยการโรงเรียน กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

12021767_1065637056794869_1766731068_n

โรงเรียนบ้านตาลวกได้ประชุมมอบนโยบายและให้บุคลากรลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียน ระหว่าง…ผู้อวยการโรงเรียน กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 24 กันยายน 2558

มอบทุนการศึกษาคุณยายราตรี สูญราช (จำนวน 10 ทุน)

2194

นายสุปัน  วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก มอบทุนการศึกษาคุณยายราตรี  สูญราช ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน  จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท (โดยได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจาก นายประยูรชัย  ใจฉวะ และนางลิขิต  ใจฉวะ  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตรเขยและบุตรสาวของคุณยายราตรี… ผู้วายชนม์)

นโยบายการใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (จาก สพป.สร.3)

สพฐ. มีนโยบายการใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือการเรียนร.ู้…และให้โรงเรียนรายงาน ลักษณะการใช้ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทราบ ภายวันที่ 30 กันยายน 2558 

คลิ๊กดาวโหลดหนังสือแจ้งและแบบฟอร์ม

ด่วน….ของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน (จาก สพป.สร. 3)

ให้ทุกโรงเรียนส่งของบประมาณตามแบบฟอร์ม ปร. 4 และ ปร.5  ภายใน 11 ก.ย. 2558  

คลิ๊กดาวโหลดหนังสือและแบบฟอร์ม

ด่วนให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (จาก สพป.สร.3)

ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลได้ที่ >>>>> 202.29.172.140/dlitdata <<<<<<     และขอให้โรงเรียนรีบดำเนินการกรอกโดยใช้รหัสโรงเรียน 8 หลัก  3203xxxx   ในการเข้าไปกรอกข้อมุูล    แบบเตรียมข้อมูลรายงานขั้นตอนการจัดซื้อ(และร่างหนังสือแจ้ง)

กำหนดการนิเทศ ติดตาม การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 กำหนดออกนิเทศ ติดตาม การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดดังแนบ  โรงเรียนในอำเภอบัวเชด   อำเภอกาบเชิง  โรงเรียนในอำเภอปราสาท  โรงเรียนในอำเภอพนมดงรัก  โรงเรียนในอำเภอศรีณรงค์ โรงเรียนในอำเภอสังขะ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559 (จาก สพป.สร.3)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559นโยบาย 59
นโยบายการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2559

การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (จาก สพป.สร.3)

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 28 29 30 31 32 ... 61 62 63
web page hit counters codes Free