ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) 19 สิงหาคม 2558

IMAG2006

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี …. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยผู้กำกับ (คุณครูสุชาติ สุขสบาย) รองผู้กำกับ (คุณครูบุญจันทร์ ล้อมค้อม, คุณครูกิติศักดิ์ รัตนมูล) >>> คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ด่วนที่สุด!!! แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบสมรรถนะครูฯ (เพิ่มเติม) (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์เขต3 แจ้งให้ผู้ที่สมัครสอบสมรรถนะครูฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบฯ ครั้งที่ 3/2558  ในวันที่  22  สิงหาคม  2558  ณ  โรงแรมทองเพกา  (เพิ่มเติม) ตามรายละเอียดที่แนบ คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ด่วนที่สุด!! การจัดขยายผลอบรมครูผู้สอนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ (DLIT) (จาก สพป.สร.3)

แจ้งวิทยากรตามคำสั่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่ 474/2558 ร่วมประชุมเพื่อขยายผลอบรมครูผู้สอนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วย เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ในวันที่  21  สิงหาคม  2558  เวลา  08.30 – 16.30  น. ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3

หนังสือแจ้งวิทยากรขยายผล DLIT

ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (20 สิงหาคม 2558)

IMAG2074

นายสุปัน  วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้นำคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าสิริกิติ์ หมู่ 8 บ้านศรีสัมพันธ์ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก ชาวบ้าน หมู่ 5 บ้านตาลวก หมู่ 6 บ้านหนองระอาง หมู่ 8 บ้านศรีสัมพันธ์ หมู่ 10 บ้านทานตะวัน  วัดตาลวกวนาราม หน่วยทหารปืนใหญ่ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคี รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานที่เป็นนักเรียนได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้…

ประกาศประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (จาก สพป.สร.3)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ ด้งรายละเอียดังไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด…26 โรงเรียนขนาดเล็กได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV (จาก สพป.สร.3)

ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามคุณลักษณะที่แนบ/รายละเอียดบัญชีจัดสรร

หนังสือแจ้ง       บัญชีจัดสรรรายโรง  26 โรงเรียน     คุุณลักษณะ

แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบสมรรถนะครูฯ (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์เขต3 ให้ผู้ที่สมัครสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 3/2558  ในวันที่  22  สิงหาคม  2558  ณ  โรงแรมทองเพกา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
1. หนังสือราชการ 
2. ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

จัดสรรงบปี’2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (จาก สพป.สร.3)

สพฐ. จัดสรรงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนที่มีวินัยในการเงิน จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าสม่ำเสมอตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ด่วนที่สุด04168_ว3603
สพฐ.04006_1404
บัญชีจัดสรรไฟฟ้าเพิ่มปีงบ2558

แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา วันที่ 20 สิงหาคม 2558 (ณ สวนป่าสิริกิติ์)

19-8-2558 11-13-29

ขออนุม้ติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน (จาก สพป.สร.3)

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04168/ว1703  ลงวันที่  20  เมษายน  2558  แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบนักเรียนรายบุคคลที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 ความ ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น บัดนี้ สพฐ.ได้ตรวจสอบและแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินกรณีดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ดำเนินการตรวจสอบโดย ด่วน

หนังสือนำส่ง

รายชื่อสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 28 29 30 31 32 ... 59 60 61
web page hit counters codes Free