พัฒนาเตรียมงาน “โครงการบรรพชาสามเณร” วัดตาลวกวราราม

20644

วันนี้ท่าน ผู้อำนวยการ มาร่วมพัฒนาวัดตาลวก ร่วมกับชุมชนบ้านตาลาก บ้านศรีสัมพันธ์และบ้านหนองระอาง เพื่อเตรียมสถานที่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ ๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ และขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดตาลวกวราราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

นิเทศภายใน_๑๗๐๓๒๔_0008

การประเมินติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการเครือข่ายจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก และท่านศึกษานิเทศก์ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

17436175_1387781107953329_5425383426394129004_o

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนในเครือข่ายจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก ณ สำนักงานเครือข่าย โรงเรียนบ้านจีกแดก การนี้ทางโรงเรียนได้ส่งครูประจำชั้น นายณัฐวุฒิ หล่อประโคน และ นายประสิทธิชัย สุขสำราญ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อนำวิธีการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาให้ผู้เรียนต่อไป

การแข่งขันฟุตบอล

S__9609229

โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 4 โรงเรียน ณ โรงเรียนหนองคันนา ผลโรงเรียนบ้านตาลวกได้อันดับที่ 3 ถือเป็นชัยชนะที่ดี และเป็นประสบการณ์กับนักเรียนที่ได้ลงแข่งขัน

ออกร้าน งานท้องถิ่นไทย

12521

วันท้องถิ่นไทย อบต.จีกแดก วันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยนำผลผลิตของโรงเรียนไปแสดงในงาน

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

2848

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ภายใต้โครงการ สุรินทร์เมือง Clean and Green ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนบ้านตาลวก ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้น ป.1 -ป.6 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 

เข้าร่วมรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตำบลจีกแดก

12801

คุณ ครูนภสร กองศิริ ผู้แทนครูโรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

5449

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2560 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาลวก และโรงเรียนบ้านโคกกรม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ส่งครู วงศกร ณรงค์ (ครูมด)

11131

ท่านรองผู้อำนวยการ วิมล อินธิสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุณทริกวิทยาคาร อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับท่าน ผู้อำนวยการ สุปัน วิชัย และคณะครู โรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมไปส่งครู วงศกร ณรงค์ ซึ่งได้โอนย้ายจาก สพป. สุรินทร์ เขต 3 ไปยัง สพม 29 อุบลราชธานี ในนามผู้บริหารและคณะครู ขอขอบพระคุณท่านรอง วิมล อินธิสอน และคณะครูโรงเรียนบุณทริกวิทยาคาร เป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี วันที่ 3 มีนาคม 2560 

ศน.เบญญา ศรีดารา ออกนิเทศและ เยี่ยมชมแปลงผักโรงเรียนบ้านตาลวก วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2560

2289

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2560  ท่านศึกษานิเทศ ออกเยี่ยมสนามสอบ การอ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ และเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ ของโรงเรียนบ้านตาลวก

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 ... 69 70 71
web page hit counters codes Free