Category Archives: สื่อการสอนนวัตกรรมการศึกษา

ดาวน์โหลด! เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 1-3 เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องสั้นที่ชนะการประกวดของสถาบันภาษาไทย

 

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ชุดฝึกสุขนิสัยและประเมินตนเองสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 

คู่มือการจัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยใช้รูปแบบสนามเด็กเล่น BBL

 

เติมเต็มครูปฐมวัยด้วยหัวใจ BBL

 

หนังสือเรียน On the Springboard Student is Book 4 เล่ม

 

หนังสือเรียน ENGLISH IS FUN จำนวน 4 เล่ม

หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์  ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการ ศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ…

 

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาการยุวกาชาด 27 เล่ม ครบทุกเรื่องที่คุณครูต้องการครับ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาการลูกเสือ 25 เล่ม ครบทุกเรื่องที่คุณครูต้องการครับ

 

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้

 

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นปฐมวัย – ป.6

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15
web page hit counters codes Free