Category Archives: ผลงานนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่)

11823679_10204864969410491_198147293_n

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่)…. (13 กรกฎาคม 2558)

 

กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (การพิมพ์ภาพด้วยสีโปสเตอร์)

11816048_10204864965770400_547706673_n

กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (การพิมพ์ภาพด้วยสีโปสเตอร์) โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะในการปฏิบัติ… ( 3 กรกฎาคม 2558)

 

ที่ตักขยะผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

11823830_10204864938249712_837581519_n

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ประดิษฐ์ชิ้นงานที่ตักขยะในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียนในโรงเรียนบ้านตาลวก)

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกันปลูกข้าวโพด…(เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

11805978_10204864951650047_2023658908_n

นายกิติศักดิ์  รัตนมูล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปลูกข้าวโพด บริเวณแหล่งเรียนรู้ริมสระน้ำโรงเรียนบ้านตาลวก ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…

 

บทภาพยนตร์สั้น “เพื่อนใหม่” ปี 2558

5-8-2558 10-14-39

 

เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน A-Math (ตาลวกแม็ทเกมส์)

5-8-2558 8-09-17

 
web page hit counters codes Free