Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

ทาสีปรับบรรยากาศห้องเรียน

18745325_1462111167186989_2030866459_o

วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทาสีห้องเรียนชั้น ป๑ ป๒ เพื่อปรับบรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียนยิ่งขึ้นและเกิดการพัฒนาเรียนรู้ที่ดี รู้สึกไม่น่าเบื่อกับห้องเรียน  ภาพก่อนและหลังทาสี

 

กิจกรรมของโรงเรียน

18789375_1462110937187012_1796938508_o

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการเครือข่ายโคกกลางจีกแดก นำโดยท่าน สุปัน วิชัย ประธานเครือข่าย และนางเบญญา ศรีดารา พร้อมคณะกรรการเครือข่าย ได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยม และในกำลังใจครูโรงเรียนบ้านตาลวก ในการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน

 

กิจกรรมรอรับนักเรียนช่วงเช้า

18744973_1462110800520359_1101101686_o

กิจกรรมรอรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้าและดูความเรียบร้อยบริเวณโรงเรียนโดยรอบ

 

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐

18767245_1462110593853713_530052757_o

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ประธานเครือข่ายโคกกลางจีกแดก พร้อม นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการเครือข่ายได้ออกนิเทศและติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ และเยี่ยมในกำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคกกลางจีกแดก

18745254_1462094083855364_1044007_o

วัน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการเครือข่าย โคกกลางจีกแดก ชุดใหม่ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเซ่นไหว้พระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคล และได้ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเป็นลำดับต่อไป

 

พัฒนาโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปี ๒๕๖๐

IMG20170513123940

พัฒนาโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

18053380_1423910924340347_1614113382_o
 

พัฒนาโรงเรียนเตรียมสถานที่รับ หน่วยแพทย์ พอ.สว.

18053303_1423874041010702_1154633739_o

ดอกคูณออกดอกสวยงาม บริเวณโรงเรียนบ้านตาลวก และวันนี้ชุมชนบ้านตาลวก บ้านศรีสัมพันธ์ บ้านหนองระอาง พันปืนใหญ่ ที่ ๖๒ และ อสม. อบต.จีกแดก ได้ร่วมกันพัฒนาสถานที่เพื่อเตรียมงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรียนเชิญทุกท่านเข้ารับใช้บริการรักษาจากหน่วยแพทย์ในวันและเวลาดังกล่าว

 

งานเปิดสะพานบ้านหนองระอางและอำเภอยิ้ม

18052206_1423873787677394_1026851904_o

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ นายอำเภอพนมดงรัก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกหน่วยอำเภอยิ้มและประกอบพิธีเปิดใช้สะพานใหม่ที่้บ้านหนองระอาง หมู่ที่ ๖ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก

 

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปี ๒๕๖๐

1492402001970

1492401983630 IMG20170414164442 IMG20170414164803 IMG20170414165810 IMG20170414170756 IMG20170414170815 IMG20170414170845 IMG20170415065237 IMG20170415065513 IMG20170415071620 IMG20170415073804ผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทอด ณ  โรงเรียนบ้านตาลวก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๔ – ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๐ ยอดรวมผ้าป่า ๒๓๓,๒๖๓.๗๕ บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ร่วมบริจาคผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31
web page hit counters codes Free