Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

รับมอบทุนการศึกษา

28233668_1722492214482215_1863303516_n

วันที่ 18 กุมภมพันธ์ 2561 บริษัทไบเน็ท ยูเนียนโกลด์ และ บริษัทบิ๊กริช โปรแกรม ได้จัดโครงการ “ร่วมทำความดี ตามรอยพ่อหลวง” แจกทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดี  แต่ยากจน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 5000 บาท โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับคัดเลือก 2 ทุน คือ  1 เด็กหญิงนันทรัตน์ บริรักษ์ และ 2 เด็กชายศักดิ์เสนา ยืนยง ซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะได้พานักเรียนไปรับด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ลูกเสือสำรอง

1518428141578

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านตาลวกได้ออกเดินทางไกลและทำกิจกรรมลูกเสือเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความเข้มแข็ง และฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ขอขอบคุณรองผู้กำกับลูกเสือสำรองทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

IMG20180212145647

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านศึกษานิเทศก์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ท่านพนัส พรหมด้าว ได้ออกติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนได้นำเสนอนโยบายที่ดำเนินการแล้วได้ผล คือ  1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT ของนักเรียนชั้น ป 3, ป 6 2. การปรับหลักสูตรปฐมศึกษานำสู่การปฏิบัติ และ 3. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งทั้งสามด้านนี้คือจุดเด่นของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง

 

กองลูกเสือเข้าค่ายพักแรม

IMG20180208100035

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านตาลวก โดยท่านสุปัน วิชัย ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านตาลวก และรองผู้กำกับ นำลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 58 นาย ร่วมกับเครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก 2 โคกกลางจีกแดก เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายฉัตรชัย ศูนย์ฝึก ตชด ที่ 216 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

IMG20180206102712

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้นักเรียน โดยขุดหินปูน ถอนฟัน และอุดฟัน ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ 

 

pic_665666561187

pic_665666561187

 

เยี่ยมสนามสอบO-NET

1518000745473

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายธรรมมูญ ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เ-ต 3 ท่านพนัส พรหมด้าว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มาเยี่ยมสนามสอบ โอเน็ต โรงเรียนบ้านจีกแดก เครือข่ายพนมดงรัก 2 (โคกกลางจีกแดก) ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

 

มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

IMG20180202160005

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 / 2560 

 

ให้กำลังใจนักเรียนก่อนสอบ O-NET 60

IMG20180202151739

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำวิชาที่ได้ติวและให้เทคนิคมาตลาดสามเดือน ให้กำลังใจนักเรียนก่อนสอบ O-NET 60

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

27591126_1705820932816010_188305747_n

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 อำเภอพนมดงรัก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หอประชุมโรงเรียนบ้านรุน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 11 12 13 14 15 ... 26 27 28
web page hit counters codes Free