Category Archives: ข่าวสาร/หนังสือราชการ สพป. สร.3

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำฯ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 เพื่อเลือกกลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษาแห่งละ 6 คน โรงเรียนที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข 02-6427034ต่อ 609 หรือ 654 ประกวดพี่นำน้อง

 

ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผล สพฐ.ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามจุด เน้นของ สพฐ.ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด(ID Plan) และแบบประเมินสมรรถนะแล้วจัดส่งถึง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ให้จงได้ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

ด่วน แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จาก สพป.สร.3)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ข้าราชการเกษียรอายุราชการ เนื่องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1.หนังสือแจ้งประกาศเกษียณ 2558
2.หน้าประกาศเกษียณ
3.บัญชีรายชื่อ 1
4.บัญชีรายชื่อหน้า 2
5.บัญชีรายชื่อหน้า 3
6.การเตรียมเอกสาร
จึงขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเกษียณอายุราชการ ปี2558 ตรวจ สอบความถูกต้องของข้อมูลในประกาศฯ หากมีข้อคลาดเคลื่อนที่จะต้องแก้ไข ให้รีบแจ้งสพป.สุรินทร์ เขต 3 โดยด่วนเพื่อจะได้แจ้ง สพฐ.ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ทั้งนี้ให้จัดเตรียมเอกสารตามข้อ 6 แล้วให้ไปดำเนินการจัดทำคำขอขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้จงได้

 

การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (แก้ไข)…(จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอส่งแก้ไขประการการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ดังเอกสารแนบ หนังสือนำส่งและแก้ไขประกาศ

 

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุดเดิมหมดวาระลง โดยรับบสมัครระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558 ในวััน เวลาราชการ ณ กลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตามเอกสารแนบ หนังสือนำส่งการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา    หนังสือนำส่งและแก้ไขประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ด่วนที่สุด..ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการบริหารเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

ด่วนที่สุด..ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุโรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วย เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการ และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หอประชุมปราสาททอง สปพ.สุรินทร์ เขต3

**ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคารายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ฯ/รหัสงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ  แล้วพิมพ์แบบฟอร์มนำมาในวันประชุมด้วย**

รหัสงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

 

การรายงานการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

อ้างถึง หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04168 / ว 2228  ลงวันที่  3 มิถุนายน 2558เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”…

 

มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา (จาก สพป.สร.3)

สพฐ. แจ้งมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
ด่วนที่สุด04168_ว3051
การรักษาวินัยทางการเงินการคลังไฟฟ้า-ประปา

 

Data Management Center เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่สอง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 (จาก สพป. สร.3)

ประกาศ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558

เจ้าหน้าที่ ข้อมูลสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,เพิ่มนักเรียน, ย้ายเข้า, ย้ายออก, จำหน่าย, แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรกและข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ หลังวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้ ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58

 

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยอกย่องเยาวชน ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘  และสามารถดาวน์โหลดโครงการ ใบสมัคร คู่มือ  ได้ที่เว็บไซค์  www.senate.go.th

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12
web page hit counters codes Free