Category Archives: ข่าวสาร/หนังสือราชการ สพป. สร.3

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 65 (จาก สพป.สร.)

คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนอนุบาลปราสาท(การงาน)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโชคนาสาม(คอม)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนกันทราราม(สุขศึกษาฯ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนทนง(คณิตศาสตร์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง(วิทยาศาสตร์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านก็วล(ภาษาอังกฤษ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน(เรียนร่วม)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง(ปฐมัย)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านตาเสาะ(ดนตรี)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านบักจรัง(ท้องถิ่น)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านพลวง(ภาษาไทย)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนปราสาท(ดนตรี)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนยาง(ศิลปะ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนรัฐประชา(พัฒนาผู้เรียน)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนละลมระไซ(นาฎศิลป์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนวันเจริญ(สังคมศึกษา)
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน3
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน2
คำสั่งคณะกรรมการฯเขตปี๕๘
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

 

คู่มือแนวทางการกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ (จาก สพป.สร.3)

คู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

แจ้งผลการสอบ O-NET , LAS และ NT ปีการศึกษา 2557 (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แจ้งผลการสอบ O-NET , LAS และ NT ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าคลาดเคลื่อนให้รีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขที่ กลุ่มนิเทศติดตามฯงานวัดและประเมินผลโดยด่วน 1.ผลo-net 57 ระดับเขต 2. ผล LAS 57 ระดับเขต 3. ผล NT P3 ระดับเขต

 

การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา(กรณีครบวาระ)

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขต พื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

รายละเอียดดังแนบไฟล์มาพร้อมนี้

1.หนังสือนำส่ง หนังสือนำส่ง

2.ประกาศฯ ประกาศ  ประกาศ2

3.ใบสมัครฯ ใบสมัคร

4.ข้อบังคับฯ ข้อบังคับฯ ข้อบังคับ 2 ข้อบังคับ 3 ข้อบังคับ 4

 

การรายงานการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

อ้างถึง หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04168 / ว 2228  ลงวันที่  3 มิถุนายน 2558เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”โดยให้ทุกโรงเรียนดำเนินการประเมิน  การอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และส่งรายงานให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ตลอดปีการศึกษา นั้นขอแจ้งเพิ่มเติม ให้โรงเรียนรายงานผลการประเมิน การอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  และส่งรายงาน ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ภายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน และให้ใช้เกณฑ์การประเมิน แบบใหม่ (7 ระดับ)  (เอกสารดังแนบ)โดยรายงานดังนี้ส่งแบบสรุปผล การ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยแยกนักเรียนปกติ และนักเรียนบกพร่อง คนละแผ่น (ไม่ต้องส่งรายชั้นเรียน)

 

ประกาศการสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประกาศคัดเลือกคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ รายละเอียดดังประกาศ

ประกาศ ประกาศ2

 

ขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๘ (จาก สพป.สร.3)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอความร่วมมือสถานศึกษานำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียดดังแนบไฟล์มาพร้อมนี้

หนังสือนำส่ง

ใบนำเงินส่ง

 

รหัสงบประมาณ/รหัสแหล่งของเงินรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการบันทึกระบบ e-GP (สอบราคา)

รหัสงบประมาณรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และตัวอย่างการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP

 

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 (จาก สพป.สร.3)

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 คน – 1,690  คน   จำนวน  171 โรงเรียนและโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ดาวโหลดหนังสือแจ้งและบัญชีจัดสรรได้เลยครั้บ

Space-OS58   SPCE2556    ว3098 หนังสือแจ้ง 2556    สรุปจัดสรรรายเขต 2556   บัญชีจัดสรรโรงเรียนสุรินทร์ 3

 

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 (จาก สพป.สร.3)

โรงเรียนที่มีนักเรียน  121 คน  ขึ้นไป  167  โรงเรียน  ที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อ  และโรงเรียนที่จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 233 โรงเรียน และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ดาวโหลดหนังสือแจ้งและบัญชีจัดสรร สเปก  TOR  ได้เลยด้านล่าง

Space-OS58  เกณฑ์2557  ระบบคอมพิวเตอร์ SPEC 57   ว3097หนังสือแจ้งจัดสรร2557   สรุปการจัดสรรรายเขต 2557  บัญชีจัดสรรก่อนประถม  _บัญชีจัดสรรนักเรียนมากว่า120

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 11 12
web page hit counters codes Free