Category Archives: ข่าวสาร/หนังสือราชการ สพป. สร.3

เชิญชวน สมัครประกวดแข่งขันสัปดาห์งานวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 (จาก มมส.)

 

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปี กศ.2558 (จาก สพป.สร.3)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา  2558   อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา   http://www.ksp.or.th

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ให้เป็นปัจจุบัน (จาก สพป.สร.3)

ด่วน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ให้เป็นปัจจุบันให้แก่ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ในวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3
จึงให้โรงเรียนจัดส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ราย เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
1.หนังสือแจ้งประชุมเชิงปฏิบัติการ
2.ปฏิทินการประชุม
3.กำหนดการประชุม
ในการนี้ให้ทุกโรงเรียนจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ไปตามวันเวลาดังกล่าวด้วย เพราะต้องกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระบบจะเปิดให้ข้าราชการครูทุกคนในสังกัดเข้าไปตรวจสอบและรับรองข้อ มูลก.ค.ศ.16 รายบุคคลในวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2558

 

การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครั้งที่ 3 ปี 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครั้ง ที่ 3 ปี 2558 ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ในวันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2558  และจะประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยทดสอบในวันที่ 29  สิงหาคม 2558  ครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อำนวยความสะดวกและ แจ้งให้ ครูป.6, ม.3 , ม.6 ,ครูวิชาการ , และครูผู้ที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะครูครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และในส่วนของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 หากมีผู้สมัครเกิน 300 คน สำนักทดสอบจะเปิดสนามสอบในพื้นที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3  สามารถ สอบถามได้ที่ผู้ประสานงาน  1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภร์  พรหนองแสน โทร.089-584-0437  2. ผอ.กลุ่มนิเทศฯนพพล  พลอาสา โทร.082-127-7740 3. ศน.อุทัย บุญมี โทร.089-5833189,084-8752779 , และ 4.ศน ปัทมา เขียวเจริญ โทร.084-4175775   รายละเอียดทดสอบสมรรถนะครู

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน) (จาก สพป.สร.3)

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 65

ตัวอย่างบัตรประจำตัว
บัตรประจำตัว

คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนอนุบาลปราสาท(การงาน)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโชคนาสาม(คอม)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนกันทราราม(สุขศึกษาฯ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนทนง(คณิตศาสตร์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง(วิทยาศาสตร์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านก็วล(ภาษาอังกฤษ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน(เรียนร่วม)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง(ปฐมัย)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านตาเสาะ(ดนตรี)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านบักจรัง(ท้องถิ่น)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านพลวง(ภาษาไทย)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนปราสาท(ดนตรี)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนยาง(ศิลปะ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนรัฐประชา(พัฒนาผู้เรียน)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนละลมระไซ(นาฎศิลป์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนวันเจริญ(สังคมศึกษา)
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน3

ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน2
คำสั่งคณะกรรมการฯเขตปี๕๘
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

 

ประกาศสพป.สุรินทร์ เขต 3 การสรรหา กพท.ผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมผู้ปกครองและครู

ประกาศสพป.สุรินทร์ เขต 3 เรื่องการสรรหาและเลือก กพท.ในส่วนผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)และสมาคมผู้ปกครองและครูแบบเสนอชื่อประกาศสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครอง

 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ประสงค์สมัครรับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดังแนบแจ้งโรงเรียนรับการประเมิน ปี 58doc

 

ด่วนที่สุด..ส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (จาก สพป.สร.3)

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรฯ ให้ส่งเบิกค่าจ้างเดือน กรกฎาคม 58 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 58 ให้จงได้ และให้ลงวันที่ในใบส่งมอบงาน/ใบตรวจรับงาน เป็นวันสุดท้ายของเดือน (ตรวจรับและส่งมอบให้เต็มเดือน)     **ห้ามลงวันที่ตรงวันหยุดราชการเด็ดขาด** หากวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดราชการ ให้เลื่อนวันที่ออกไปในเดือนถัดไป ห้ามเลื่อนวันที่เข้ามา เพราะจะทำให้ส่งมอบและตรวจรับไม่เต็มเดือน ส่งผลให้ได้รับค่าจ้างไม่เต็มเดือน

หากส่งเบิกล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับในการนำส่งเงินสบทบประกันสังคมล่าช้าด้วยตนเองและทำให้ได้รับเงินเดือนล่าช้า

 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (จาก สพป.สร.3)

ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2549 โดยกำหนดให้ข้าราชการครูฯ ยื่นคำร้องขอย้ายครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15  กุมภาพันธ์  และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ของทุกปี นั้น

การนี้ จึงขอแจ้งข้าราชการครูฯ ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี  2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15  สิงหาคม  2558  โดยคำร้องดังกล่าวจะใช้พิจารณาย้ายถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2558  คำร้องใดที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา เป็นอันยกเลิก รายละเอียดดังนี้ แจ้งย้ายประจำปี ส.ค.2558 บัญชีรายละเอียดการย้าย แบบคำร้องขอย้าย

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 11 12
web page hit counters codes Free