Category Archives: ข่าวสาร/หนังสือราชการ สพป. สร.3

ขออนุม้ติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน (จาก สพป.สร.3)

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04168/ว1703  ลงวันที่  20  เมษายน  2558  แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบนักเรียนรายบุคคลที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 ความ ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น บัดนี้ สพฐ.ได้ตรวจสอบและแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินกรณีดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ดำเนินการตรวจสอบโดย ด่วน

หนังสือนำส่ง

รายชื่อสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา (จาก สพป. สร.3)

สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นคะแนน O-NET  เฉลี่ยรวม 1-10 ลำดับแรก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ สพป.สุรินทร์ เขต 3  จัดสรรให้โรงเรียน ดังนี้ รร.บ้านตาเบา, บ้านเตาแดก, อนุบาลปราสาทศึกษาคาร, บ้านปราสาท, บ้านนาครอง, บ้านอังกอล, บ้านลำดวน(เมยราษฎร์ฯ), บ้านสังขะ, บ้านหลัก, บ้านไทร
ด่วนที่สุด04168_ว3597

 

แจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2558 (เพิ่มเติม) (จาก สพป.สร.3)

ให้ตรวจสอบรายชื่อ  เลขบัตรประชาชน และโหลดผังการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะครูเพื่อศึกษาหัวข้อและเนื้อหาในการสอบ ครั้งนี้    ซึ่ง สทศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเลขที่สอบในวันที่ 20  สิงหาคม 2558 โหลดเอกสารแนบ
1.รายชื่อครูสมัครสอบสมรรถนะ 
2.ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint)

 

เชิญอบรมจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (จาก สพป.สร.3)

 

อนุมัติผลการประเมินเพื่อเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (จาก สพป.สร.3)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมสุรนทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญกาพิเศษ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

 

โครงการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (จาก สพป.สร.3)

ตามที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

บัดนี้  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะออกนิเทศ ติดตาม  การดำเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

1.หนังสือนำส่ง

2.กำหนดการออกนิเทศ ฯ

 

ด่วนที่สุด !!! การอบรมขยายผลหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์เขต 3 แจ้งทุกโรงเรียนส่งครูเข้าร่วมประชุมอบรมในวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมปราสาททอง รร.ปราสาท  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ดังนี้ อบรม iep

๑. ครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษโรงเรียนละ ๑ คน

๒. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำโรงเรียนทั้ง ๘๖ โรง

เอกสารการอบรมทุกชนิด มารับได้ในวันเข้ารับการอบรม

 

ด่วนที่สุด แบบฟอร์มจัดทำข้อมูล ID Plan รายบุคคล รายโรงเรียน (จาก สพป.สร.3)

ให้จัดทำข้อมูล ID Plan รายบุคคล รายโรงเรียนตามแบบฟอร์มดังแนบท้ายนี้

 

ด่วนที่สุด ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อจัดทำข้อมูลสรุป ID Plan รายบุคคลและรายโรงเรียน (จาก สพป.สร.3)

ด่วนที่สุด ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อจัดทำข้อมูลสรุป ID Plan รายบุคคลและรายโรงเรียน ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

 

ด่วนที่สุด เรื่องการซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2556 และงบประมาณปี พ.ศ.2557

ด่วนที่สุด เรื่องการซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วง โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2556 และงบประมาณปี พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสงบประมาณ-เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 11 12
web page hit counters codes Free