Category Archives: ข่าวสาร/หนังสือราชการ สพป. สร.3

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จาก สพป.สร.3)

มาตรฐานโต๊ะนักเรียน

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์ก่อนประถมฯ

หนังสือนำที่ ศธ 04002/ว 1388 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

กระดาษคำตอบ การอ่าน การเขียน ภาษาไทย ชั้นป.6 (จาก สพป.สร.3)

โหลดกระดาษคำตอบ ตามแนบ กระดาษคำตอบ

 

ด่วน แจ้งขยายเวลาบันทึกข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ให้เป็นปัจจุบัน (จาก สพป.สร.3)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
ให้ท่านแจ้งข้าราชการที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ16)ให้เป็น ปัจจุบัน ซึ่งระบบจะเปิดให้ดำเนินการปรับปรุงฯจากวันที่ 17-20สิงหาคม2558 นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เชเขต 3 ได้ประสานขยายเวลาการดำเนินการเปิดระบบการปรับปรุงข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ แล้ว ขอเรียนว่าปรับสำนักงานก.ค.ศ.ขยายเวลาเปิดระบบให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินการใช้ username และ password ของโรงเรียนเข้าโปรแกรมดำเนินการได้เลย

 

การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องแท็บเล็ต โซน 2 (ป.1 ปีการศึกษา 2556) (จาก สพป.สร.3)

รายงาน สพป.สุรินทร์ เขต  3 ภายในวันที่ 25  สิงหาคม  2558 กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาฯ กรณีโรงเรียนเข้าใช้ศูนย์บริการ(แท็บเล็ตชำรุดบกพร่อง) แท็บเล็ตตัวสีขาว

คลิ๊ก
ดาวโหลดหนังสือแจ้งV3624        
ดาวโหลดนังสือ สพฐ.

 

ด่วนที่สุด!!! แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบสมรรถนะครูฯ (เพิ่มเติม) (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์เขต3 แจ้งให้ผู้ที่สมัครสอบสมรรถนะครูฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบฯ ครั้งที่ 3/2558  ในวันที่  22  สิงหาคม  2558  ณ  โรงแรมทองเพกา  (เพิ่มเติม) ตามรายละเอียดที่แนบ คลิ๊กอ่านรายละเอียด

 

ด่วนที่สุด!! การจัดขยายผลอบรมครูผู้สอนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ (DLIT) (จาก สพป.สร.3)

แจ้งวิทยากรตามคำสั่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่ 474/2558 ร่วมประชุมเพื่อขยายผลอบรมครูผู้สอนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วย เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ในวันที่  21  สิงหาคม  2558  เวลา  08.30 – 16.30  น. ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3

หนังสือแจ้งวิทยากรขยายผล DLIT

 

ประกาศประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (จาก สพป.สร.3)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ ด้งรายละเอียดังไฟล์แนบ

 

ด่วนที่สุด…26 โรงเรียนขนาดเล็กได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV (จาก สพป.สร.3)

ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามคุณลักษณะที่แนบ/รายละเอียดบัญชีจัดสรร

หนังสือแจ้ง       บัญชีจัดสรรรายโรง  26 โรงเรียน     คุุณลักษณะ

 

แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบสมรรถนะครูฯ (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์เขต3 ให้ผู้ที่สมัครสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 3/2558  ในวันที่  22  สิงหาคม  2558  ณ  โรงแรมทองเพกา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
1. หนังสือราชการ 
2. ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

 

จัดสรรงบปี’2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (จาก สพป.สร.3)

สพฐ. จัดสรรงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนที่มีวินัยในการเงิน จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าสม่ำเสมอตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ด่วนที่สุด04168_ว3603
สพฐ.04006_1404
บัญชีจัดสรรไฟฟ้าเพิ่มปีงบ2558

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 11 12
web page hit counters codes Free