Category Archives: ข่าวสาร/หนังสือราชการ สพป. สร.3

ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (ครูไม่มีวิทยฐานะ) …(จาก สพป.สร.3)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน เดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระ ราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2558 (ปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557) โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์หน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ได้จาก เว็ปไซต์ www.surin3.go.th ทั้งนี้ให้ดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลของโรงเรียนตนเอง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้สำเนาคำสั่งปรับฯส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เพื่อจะได้รวบรวมคำสั่งส่ง สพฐ.และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการต่อไป
1.หนังสือแจ้งโรงเรียนดำเนินการปรับเงินเดือนฯ
2.หน้าคำสั่งปรับฯ 1 ธ.ค.57 (โรงเรียน)
3.ปรับ 1 ธ.ค.57(แจ้งโรงเรียน)pdf.

 

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังฯ(10 มิ.ย.58)…(จาก สพป.สร.3)

ด้วยสพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ข้อมูล 10 มิ.ย. 2558 )เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ หากโรงเรียนใดตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ตามแบบตารางแสดงการแก้ไขข้อมูล 10 มิ.ย.58 ตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้ (โรงเรียนที่ตรวจสอบแล้วถูกต้องไม่ต้องจัดส่ง)

 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.สร.๓ (จาก สพป.สร.๓)

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ นั้น…..

 

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด้วยสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 3 ได้มีโครงการออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกาศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-29 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือที่แนบ ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเครื่องมือและกรอกข้อมูลตามรายการที่กำหนดในส่วนที่ เป็นสารสนเทศของโรงเรียน 😆  :mrgreen: 

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12
web page hit counters codes Free