Category Archives: ข่าวสาร/หนังสือราชการ สพป. สร.3

การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา๑/๒๕๕๘

สพป.สุรินทร์เขต 3 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ทุกโรงเรียน รายงานการรับนักเรียนเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET เพื่อประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการและงบ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวมจริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘… 

 

ผอ.เขตพบเพื่อนครูเขตอำเภอพนมดงรัก

วันที่ 27 มิถุนายน 2558  นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ร่วมประชุม พบปะเพื่อนครูและมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่นักเรียนมีผลการสอบ Onet มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   และเพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขต ในปีการศึกษา 2558 การนี้มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอพนมดงรัก ประกอบด้วยเครือข่ายจัดการศึกษา พนมดงรัก และโคกกลางจีกแดก เข้าร่วมรับฟังนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน…

 

ด่วนที่สุด..ส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ส่งเบิกค่าจ้างเดือน มิถุนายน 58 โดยเร็วที่สุด และให้ลงวันที่ในใบส่งมอบงาน/ใบตรวจรับงาน เป็นวันสุดท้ายของเดือน(ตรวจรับและส่งมอบให้เต็มเดือน)**ห้ามลงวันที่ตรงวัน หยุดราชการเด็ดขาด หากวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดราชการ ให้เลื่อนวันที่ออกไปในเดือนถัดไป ห้ามเลื่อนวันที่เข้ามา เพราะจะทำให้ส่งมอบและตรวจรับไม่เต็มเดือน ส่งผลให้ได้รับค่าจ้างไม่เต็มเดือน

***หากส่งเบิกล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับในการนำส่งเงินสบทบประกันสังคมล่าช้าด้วยตนเอง

 

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กำหนดตามประกาศฯ  โดยมติคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558  นั้น  ผลการคัดเลือก ดังประกาศแนบ  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน…
นำส่งประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น 2558
ประกาศครูผู้สอนดีเด่น 2558

 

แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา EDF รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา กรอกข้อมูลในระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดดังแนบแจ้งโรงเรียนทุน EDF

 

ด่วนที่สุด การประเมินรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS สพป.สุรินทร์ เขต ๓

ด่วนที่สุด   เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ส่งผลงานโดยตรงที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  หนังสือนำ และ รายละเอียดคู่มือการประเมิน

 

ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับปรับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 4ของค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียน ที่มีพนักงานราชการ
ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 4ของค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์หน้าคำสั่งและไฟล์บัญชีแนบท้ายคำสั่งได้จากเว็ป ไซต์ www.surin3.go.th และเมื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำเนาคำสั่ง จำนวน 4 ชุด ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ให้จงได้ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสพฐ.โดยด่วน
1. แจ้งโรงเรียนจัดทำคำสั่งปรับค่าตอบแทน 4 %
2.หน้าคำสั่งปรับค่าตอบแทนพนักงาน 1 ธ.ค.57
3.พนักงาน 1 ธ.ค.57 ส่งโรงเรียนpdf

 

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (จาก สพป.สร.3)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๘

รายละเอียดดังหนังสือนำส่ง…

หนังสือนำส่ง

 

การสมัครรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา (จาก สพป.สร.3)

ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา(จำนวน 62 โรงเรียน) สมัครรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558 ศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซด์ www.trueplookpanya.com หรือตามรายละเอียดที่แนบ…

 

แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)

ให้โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯ และอ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ ในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2558) รายละเอียดดังแนบ หนังสือราชการ สารรณรงค์ต้านยาเสพติด แนวทาง รณรงค์ต้านยาเสพติด

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12
web page hit counters codes Free