Category Archives: ข่าวสาร/หนังสือราชการ สพป. สร.3

ผลอนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (จาก สพป.สร.3)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ…

 

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู (จาก สพป.สร.3)

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 นั้น…

 

ด่วนที่สุด..เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด่วนที่สุด..เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทุกงบรายจ่าย ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโดยด่วน

หนังสือเร่งรัดกาเบิกจ่ายงบประมาณ

 

ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด (จาก สพป.สร.3)

ด้วย สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า  โดยให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้ง ดังนี้ ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระไฟฟ้า2558 สำเนา สพฐ.04006_ว1097 รายชื่อโรงเรียนค้างชำระค่าไฟฟ้าปี2558

 

ประชาสัมพันธ์ รายการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการถอดบทเรียนและใช้เครือข่ายเป็นฐาน(งาน ศน.เปรมฤดี)ครับ (จาก สพป.สร.3)

เครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่โคกสะอาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการถอดบทเรียนและใช้เครือข่ายการ จัดการศึกษาเป็นฐาน ครับ
รายงานถอดบทเรียนเครือข่าย

 

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (จาก สพป.สร.3)

ด้วย สพฐ ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อลดภาระการทำงานของครูและนักเรียน ตามรายละเอียดที่แนบ…  ประกาศ

 

การรายงานคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ 7 รร.วิถีพุทธ (จาก สพป.สร.3)

ขอให้ รร. ดำเนินการตรวจสอบผลการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 7 รร.วิถีพุทธ รอบ 9 เดือน มี รร.ที่ผ่านเกณฑ์ (ระดับ 3) จำนวน 143 โรง หากรร.ใดที่ได้ระดับ 0 ขอให้ดำเนินการปรับปรุงการกรอกข้อมูลในเว็บไซด์ รอบ 12 เดือน ซึ่งเริ่มรายงานวันที่ 1-31 สค.58 โดยดูจากเกณฑ์การให้คะแนน (ตามคู่มือ ARS&KRS เล่มสีเหลือง หน้า 38 ARS)  ตามเอกสารแนบ วิถีพุทธ 9 เดือน วิถีพุทธ 9 เดือนภาพรวม เกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา รร.วิถีพุทธ

 

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด้วย  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558  และบันทึกข้อมูลลงในระบบ “หนึ่งแสนครูดี 2558″ เรียบร้อยแล้ว  รายชื่อดังเอกสารแนบ…

 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3 (จาก สพป.สร.3)

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558   มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 9–15 มิถุนายน 2558  สอบข้อเขียนในระหว่างวันที่ 4–5 กรกฎาคม 2558  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  นั้น…

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2553

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2553  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย…

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12
web page hit counters codes Free