Category Archives: ข่าวสาร/หนังสือราชการ สพป. สร.3

นโยบายการใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (จาก สพป.สร.3)

สพฐ. มีนโยบายการใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือการเรียนร.ู้…และให้โรงเรียนรายงาน ลักษณะการใช้ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทราบ ภายวันที่ 30 กันยายน 2558 

คลิ๊กดาวโหลดหนังสือแจ้งและแบบฟอร์ม

 

ด่วน….ของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน (จาก สพป.สร. 3)

ให้ทุกโรงเรียนส่งของบประมาณตามแบบฟอร์ม ปร. 4 และ ปร.5  ภายใน 11 ก.ย. 2558  

คลิ๊กดาวโหลดหนังสือและแบบฟอร์ม

 

ด่วนให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (จาก สพป.สร.3)

ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลได้ที่ >>>>> 202.29.172.140/dlitdata <<<<<<     และขอให้โรงเรียนรีบดำเนินการกรอกโดยใช้รหัสโรงเรียน 8 หลัก  3203xxxx   ในการเข้าไปกรอกข้อมุูล    แบบเตรียมข้อมูลรายงานขั้นตอนการจัดซื้อ(และร่างหนังสือแจ้ง)

 

กำหนดการนิเทศ ติดตาม การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 กำหนดออกนิเทศ ติดตาม การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดดังแนบ  โรงเรียนในอำเภอบัวเชด   อำเภอกาบเชิง  โรงเรียนในอำเภอปราสาท  โรงเรียนในอำเภอพนมดงรัก  โรงเรียนในอำเภอศรีณรงค์ โรงเรียนในอำเภอสังขะ

 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559 (จาก สพป.สร.3)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559นโยบาย 59
นโยบายการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2559

 

การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (จาก สพป.สร.3)

 

ด่วนที่สุด การอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) (จาก สพป.สร.3)

สพฐ.กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ระหว่างวันี่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๒ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ และให้จัดส่งครูเข้าอบรมตามจำนวนที่กำหนดให้จงได้ ซึ่งมีการรายงานผลเป็นรายบุคคลให้ สพฐ. ทราบต่อไป
หนังสือเชิญครูประชุมDLIT2558

จำนวนครูที่อบรมDLIT สถานที่อบรม (1)

ตารางการอบรม

 

จ่ายเงินทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) รอบ 1 ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 กำหนดจ่ายเงินทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) รอบ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้โรงเรียนจำนวน 39 โรงเรียน รายละเอียดดังแนบ
ทุน EDFรายชื่อทุนฯ

 

ข้อสั่งการของ เลขา สพฐ.

ด้วย นายกมล รอดคล้าย เลขา สพฐ. มีข้อสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งช่วยกันสอดส่องรักษาความปลอดภัย โดยจัดเวรยามหรือมีการแจ้งตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองเมื่อพบสิ่งผิดสังเกต พร้อมกำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คำแนะนำ ดูแลนักเรียนทั้งในระหว่างอยู่ในโรงเรียนและระหว่างเดินทางกลับบ้าน กรณีพบข้อสงสัยหรือต้องการรายงานให้ประสาน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้โดยตรง ดังรายละเอียดแนบ
หนังสือนำส่ง_0001

 

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขยายระยะเวลารับสมัครขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังแนบ
แจ้งโรงเรียนรับการประเมิน ปี 58doc

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 11 12
web page hit counters codes Free