Category Archives: กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ปีการศึกษา 2558 (ป.5)

11119414_10204804658142747_1019752847_n

นายกิติศักดิ์  รัตนมูล  ครูประชั้นประถมศึกาปีที่ 5 ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามปฏิทินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 2558  เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนมาวิเคราะห์และผลนำไปใช้เป็นข้อมูลช่วยเหลือผู้เรียนตามระบบงานดูแลช่วยเหลือนนักเรียนต่อไป…

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก (รพ.สต. จีกแดก) ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก โดยตรวจสุขภาพนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 22 ก.ค. 2558 เวลา 08.30 น.-16.00 น.

 

มอบการ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากร (คุณครูสุชาติ สุขสบาย)

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดให้คุณครูสุชาติ สุขสบาย ย้อนหลัง 3 มิ.ย. 2558 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของโรงเรียน…

 

กิจกรรมการแข่งขัน A-Math ป.4-6 (ตาลวกแม็ทเกมส์)

โรงเรียนบ้านตาลวกจัดกิจกรรมการแข่งขัน A-Math ระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 4-6
(ตาลวกแม็ทเกมส์ ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฏาคม 2558 โดยจัดแข่งในช่วงเวลาพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการคำนวณ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการของผู้เรียน… (ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน นายกิติศักดิ์ รัตนมูล)

 

ลูกเสือเนตรนารีสามัญบำเพ็ญประโยชน์และปลูกต้นไม้ (เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ)

นายสุชาติ สุขสบาย ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านตาลวก นำลูกเสือเนตรนารีสามัญบำเพ็ญประโยชน์และปลูกต้นไม้บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2558…

 

ร.ร. บ้านตาลวก ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2558 (1 ก.ค. 2558)

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก…ได้นำลูกเสือเนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านตาลวกเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม ปี 2558 ณ โรงเรียนพมดงรักวิทยา โดยมีนายสุชาติ สุขสบาย เป็นผู้กำกับ นายบุญจันทร์ ล้อมค้อม และนายกิติศักดิ์ รัตนมูล เป็นรองผู้กำกับ…

 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2558

โรงเรียนบ้านตาลวกจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2558 … โดย นายสุชาติ สุขสบาย ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด… ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558…

 

“ผอ.ร.ร. อ่านสารรณรงค์ต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก และคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้อ่านสารรณรงค์ต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก หน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ… และได้ให้แนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558…

 

โรงเรียนบ้านตาลวกรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านตาลวกรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากคณะกรรมการฯ… ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

 

 

นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกเข้ารับการอบรมตามโครงการ…ธรรมทูตสัญจร

คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวกนำนักเรียนเข้ารับการอบรมตามโครงการธรรมทูตสัญจร โดยพระวิทยากร จากวัดตาลวกวนาราม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558…

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20
web page hit counters codes Free