Monthly Archives: พฤษภาคม 2021

ประกาศโรงเรียนบ้านตาลวก

173113

ประกาศโรงเรียนบ้านตาลวก เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564

 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาลวก

173112

ประกาศโรงเรียนบ้านตาลวก เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา

 

ประกาศขอความร่วมมือ จากทางโรงเรียนบ้านตาลวกครับ

ขอความร่วมมือ

ขอความร่วมมือ

 

ประกาศ เรื่องการเลื่อนการเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่องการเลื่อนการเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค covid-19 

 

ประกาศ เรื่องการเลื่อนการเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนเปิดเทอม

ประกาศ เรื่องการเลื่อนการเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค covid-19 

 

ประกาศ เรื่องการเลื่อนการเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนเปิดเทอม

ประกาศ เรื่องการเลื่อนการเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค covid-19 

 
web page hit counters codes Free