Monthly Archives: มิถุนายน 2020

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

DSC_9109

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ 3
ประชุม ผอ.รร. ครู บุคลากร อ.พนมดงรัก จำนวน 282 คน เพื่อพบปะให้ขวัญกำลังใจมอบรางวัลการสอบระดับชาติปี 2562 และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน งานธุรการประจำห้องเรียน หลักสูตรและการวัดผลประเมินผล ผอ.กลุ่มต่างๆแจ้งแนวปฏิบัติงานของกลุ่ม คือกล่มนโยบายและแผน กง. สส. ตสน. ไอทีและที่สำคัญแนวทางเชิงรุกหากมีนร.ติดเชื้อCOVID19ในช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2563 เพื่อให้ลูกนักเรียนปลอดภัย โดยมีท่านนายอำเภอพนมดงรัก นายพิศาล เค้ากล้า พบปะให้แนวทางปลอดภัยแก่ทุกคนในพื้นที่ และ รพ.สต.ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

DSC_8838

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจและวิธีปฏิบัติในการมา รับ-ส่ง นักเรียน และอื่นๆ ตามมาตรการภาครัฐเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย จาก ผอ.รพสต.จีกแดก ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

 

นิเทศการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2

DSC_8750

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านตาลวกรับการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดย นางภานิชา อินทร์ช้าง ประธานกรรมการ ผอ.สพป.สุรินทร์ 3 และคณะกรรมการนิเทศติดตาม ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และดูการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนบ้านตาลวก ผลการตรวจเยี่ยมได้รับคำชมจากท่าน ผอ.เขต ว่าทุกท่านเตรียมความพร้อมได้ดีมาก ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

DSC_8725

โรงเรียนบ้านตาลวก จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา บริเวณอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านตาลวก

 

การนิเทศติดตามและประเมินผลสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

330

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมต้อนรับ นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และ นายบรรจบ ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และได้ให้แนวคิด ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

 

นิเทศการเรียนการสอนด้วย DLTV ระยะที่ 1

DSC_8676

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ 3 ประธานคณะกรรมการ และกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก โดยมีผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และภาคบ่ายได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนดูการเรียนทางไกล และได้มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวนักเรียนด้วย ในนามของโรงเรียนบ้านตาลวก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 
web page hit counters codes Free