Monthly Archives: เมษายน 2020

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

คะแนน ONET 62

ผลการทดสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
“โรงเรียนบ้านตาลวก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3
คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
***เฉลี่ย 42.06*** พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา 2561 เฉลี่ย 1.03
ผลการจัดอันดับ โรงเรียนบ้านตาลวก
***ได้ลำดับที่ 1 ของอำเภอพนมดงรัก***
ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และที่สำคัญ ขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ทุกคนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านตาลวก

 

จิตอาสา

90601872_2568352300073106_2546739160681545728_n

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกับจิตอาสาตำบลจีกแดกมาทำความสะอาดที่วัดบ้านตาลวก มีหน่วยทหาร ชาวบ้าน ครู มาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

87788512_2561233787451624_3469175342747353088_n

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงหทัยภัทร อสิพงษ์
สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

DSC_8432

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนญาทิพย์ ชัยจีน สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพหุภาษา(Education Hub) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

 

อบรมให้ความรู้เรื่อง COVID 19

DSC_8320

วันที่ 4 มีนาคม 2563 พยาบาลวิชาชีพจาก รพ.สต.จีกแดก ออกให้ความรู้และวิธีป้องกัน ตลอดจนการปฏิบัติตัว จากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 COVID 19 ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วย

 

เรียนรู้การทำขนมเค้ก

DSC_8263

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูได้นำนักเรียนที่ได้รับทุน กสศ. เรียนรู้การทำเค้ก จากวิทยากรในชุมชน คุณแม่เรียม ก่อแก้ว ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง

 

ภาพหมู่นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

DSC_8231

ภาพหมู่นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

 
web page hit counters codes Free