Daily Archives: เมษายน 4, 2019

รับเกียรติบัตรคะแนน O-NET

704391

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ณ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ และขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตวลวกได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ ที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NETชั้นประถมศึกษาปี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

 
web page hit counters codes Free