Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

ประชุมโรงเรียนคุณภาพ

51765507_2244326272475712_8318085315604512768_n

ก้าวต่อไปของโรงเรียนบ้านตาลวกที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) วัด บ้าน โรงเรียนเอกชนและรัฐพร้อมพวกเราจะเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพผู้เรียน

 

เข้าค่ายพักแรม

IMG20190216081504

15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านตาลวกร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายพนมดงรัก2 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายจิระนนท์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน
ผู้บริหาร ผู้กำกับทุกท่าน

 

วันมาฆบูชา

IMG20190218142407

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันมาฆบูชา
คณะครูนักเรียนได้ทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดตาลวกวนาราม

มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

1. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

สุขสันต์ “วันมาฆบูชา” ครับ

 
web page hit counters codes Free