Daily Archives: ธันวาคม 16, 2018

กำหนดการสอบระดับชาติ

pic_412341231710

กำหนดการสอบระดับชาติ

 

ลูกหมูป่า ผลผลิตโรงเรียนบ้านตาลวก

21619

ผลผลิตของโรงเรียน ลูกหมูป่าคลอดลูกจำนวน 8 ตัว แต่ละตัวแข็งแรงดี

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

86031

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดประุชมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนบ้านตาลวกและเตรียมจัดงานเลี้ยงส่ง น้าปรีชา สมหวัง ช่างไม้ 4 ที่ท่านได้ลาออกจากราชการเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และแนะนำบุคลากรใหม่ ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ต้อนรับครูผู้ช่วย

85764

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับบรรจุบุคลากร 1 ท่าน ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกประถมศึกษา คือ นางสาวปฏิญย์ญา บุญมาก ทางโรงเรียนบ้านตาลวกยินดีต้อนรับ

 
web page hit counters codes Free