Daily Archives: มิถุนายน 28, 2018

แปลงของนักเรียนชั้น ป 5/1/2

IMG_2465

แปลงของนักเรียนชั้น ป 5/1/2 เตรียมปลูกข้าวโพด และถั่วฝักยาว

 

การเตรียมแปลงผักของนักเรียนชั้น ป 1,2

45723

กิจกรรมเพิ่มรู้ การเตรียมแปลงผักปลูกผักบุ้ง ผักชี คะน้า ของนักเรียนชั้น ป 1,2 และ 3 

 

พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระธรรมทูต_๑๘๐๖๒๘_0004

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 พระธรรมทูตจากอำเภอพนมดงรักได้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาลวก นักเรียนได้ศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคำสอนนำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

 
web page hit counters codes Free