Daily Archives: มิถุนายน 19, 2018

อบรมการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด

9943

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอดในเด็กประถม และปฐมวัย ทางโรงเรียนนำนักเรียนชั้น ป. 5 จำนวน 5 คนเข้าร่วมอบรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก

 

นิเทศ ติดตาม อาหารกลางวัน

10183

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai school lunch ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดอาหารกลางวันที่บอกปริมาณพลังงานสารอาหารที่นักเรียนแต่ละวันควรได้รับในหนึ่งมื้ออาหารบอกถึงปริมาณวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อเพื่อประกอบอาหารกลางวันในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ครบทั้งปริมาณและคุณภาพอาหาร ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 
web page hit counters codes Free