Daily Archives: พฤษภาคม 28, 2018

ประชุมผู้ปกครอง

6193

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพบปะผู้บริหาร ครู ถึงการจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมา และในปีนี้ได้ประกาศนโยบายเพิ่มเติม ปี 2561 ปีแห่งการอ่านออกยกชั้น และทำข้อตกลงกับผู้ปกครอง MOU เรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นจากเดิม และเรื่องกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 

 

เลือกตั้งสภานักเรียน

61991

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ความสามัคคี และความเป็นผู้นำ

 
web page hit counters codes Free