Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

กิจกรรมเขียนทรายชั้นอนุบาล ๑

18838470_1464967276901378_1940249170_o

18838470_1464967276901378_1940249170_o

 

ทาสีห้องเรียนชั้น ป.๔-๕

18901616_1464966963568076_1774952931_o

18901616_1464966963568076_1774952931_o

 

ประชุมเครือข่าย

18836212_1464966276901478_762033590_o

วันนี้นาย สุปัน วิชัย เป็นประธานประชุมร่วมเครือข่ายโคกกลางจีกแดกและเครือข่ายพนมดงรัก เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนจุดเน้น ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ โดยกระบวนการ PLC

 

ทาสีปรับบรรยากาศห้องเรียน

18745325_1462111167186989_2030866459_o

วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทาสีห้องเรียนชั้น ป๑ ป๒ เพื่อปรับบรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียนยิ่งขึ้นและเกิดการพัฒนาเรียนรู้ที่ดี รู้สึกไม่น่าเบื่อกับห้องเรียน  ภาพก่อนและหลังทาสี

 

กิจกรรมของโรงเรียน

18789375_1462110937187012_1796938508_o

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการเครือข่ายโคกกลางจีกแดก นำโดยท่าน สุปัน วิชัย ประธานเครือข่าย และนางเบญญา ศรีดารา พร้อมคณะกรรการเครือข่าย ได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยม และในกำลังใจครูโรงเรียนบ้านตาลวก ในการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน

 

กิจกรรมรอรับนักเรียนช่วงเช้า

18744973_1462110800520359_1101101686_o

กิจกรรมรอรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้าและดูความเรียบร้อยบริเวณโรงเรียนโดยรอบ

 

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐

18767245_1462110593853713_530052757_o

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ประธานเครือข่ายโคกกลางจีกแดก พร้อม นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการเครือข่ายได้ออกนิเทศและติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ และเยี่ยมในกำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคกกลางจีกแดก

18745254_1462094083855364_1044007_o

วัน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการเครือข่าย โคกกลางจีกแดก ชุดใหม่ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเซ่นไหว้พระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคล และได้ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเป็นลำดับต่อไป

 

พัฒนาโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปี ๒๕๖๐

IMG20170513123940

พัฒนาโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 
web page hit counters codes Free