Daily Archives: กันยายน 5, 2016

MOU เลิกเหล้าเข้าพรรษา + อ่านออกเขียนได้

MOU เลิกเหล้า_2726

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จำนวน 2 เรื่อง คือ 1 . บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา

2. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องตามนโยบายของ สพป.สุรินทร์ เขต 3

และหลังจากการลงนามนั้นคณะครูได้ถ่ายรูปร่วมกันที่ป้ายจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

 
web page hit counters codes Free