Daily Archives: มีนาคม 31, 2016

งานปัจฉิมนิเทศ

IMG_5955

วันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในงานปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการบายศรีสู่ขวัญ การมอบรางวัลเด็กดีในประเภทต่างๆ  อาทิ รางวัลเรียนดีคะแนนยอดเยี่ยม รางวัลเด็กดีประหยัดอดออม ฯ  และในวันนี้เองได้มีการแจกผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ

 
web page hit counters codes Free