Daily Archives: มีนาคม 30, 2016

รับการนิเทศติดตามจาก สพป.สุรินทร์ เขต 3

IMG_5938

ช่วงบ่ายของวันนี้ 30 มีนาคม 2559  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรได้มีโอกาสต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โดยการนิเทศ ติดตาม ฯ ในวันนี้ ทางคณะได้ชื่นชมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  อีกทั้งยังชื่นชมคุณครู และเด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีสามารถสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ 100 %  และยังให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ เอกสารต่างๆที่โรงเรียนได้จัดหาไว้ให้ต่อไป  ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอขอบคุณคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ให้การติดตาม นิเทศ ฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

S__679965

วันนี้ 30 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานเพื่อปรึกษาหารือ วิเคราะห์บริบทต่างๆของสถานศึกษา สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2559 โดยการประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้

 

มอบบัตรอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

12941254_10153986008962295_899708105_o

วันนี้ นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบบัตรอวยพรวันเกิดให้คุณครูสำเริง สิงหะ และคุณครูวงศกร  ณรงค์ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคมนี้ พร้อมทั้งอวยพรวันเกิดให้คุณครูทั้งสองท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทางราชการสืบไป

 
web page hit counters codes Free