Monthly Archives: ตุลาคม 2015

กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนตามแนวคิด BBL (ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง)

10444

นายสุปัน  วิชัย นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกันพัฒนาห้องเรียนตามแนวคิดของ BBL (brain base learning) ตามกุญแจดอกที่สอง… ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง… ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2558 (โดยเริ่มจากห้องอนุบาล-ห้อง ป.3)

 

ภาพการเตรียมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2558

12042107_10205194373925398_364702690_n

ภาพการเตรียมกีฬาสีภายในของนักเรียน ประจำปี 2558 ซึ่งโรงเรียนบ้านตาลวก จะจัดกีฬาสีภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ….

 

ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก…. ร่วมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

12033298_1068457859846122_1762114129_n

จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก จัดทำโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดการปลูกป่าชุมชน ในวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ สวนป่าสิริกิติ์ หมู่ 8 บ้านศรีสัมพันธ์ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปลูกป่าชุมชนในครั้งนี้…

 

โรงเรียนบ้านตาลวก รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการส่งเสริมนิสัยรัการอ่านและพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิต…

11909874_1065637260128182_12220047_n

โรงเรียนบ้านตาลวก รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการส่งเสริมนิสัยรัการอ่านและพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิต… จากคณะกรรมการฯ (ผอ.ธีรยุทธ กิ่งแก้ว, ศน. เบญญา ศรีดารา, ครูสุกัลยา แสนสุภา) ในวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยได้รับคำแนะนำในการพัฒนางานห้องสมุด การจัดหมวดหมู่หนังสือ การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากคณะกรรมการฯ …ซึ่งคุณครูบรรณารักษ์ (ครูมัลลิกา  ใจฉวะ) จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต่อไป…

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียน ระหว่าง…ผู้อวยการโรงเรียน กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

12021767_1065637056794869_1766731068_n

โรงเรียนบ้านตาลวกได้ประชุมมอบนโยบายและให้บุคลากรลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียน ระหว่าง…ผู้อวยการโรงเรียน กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 24 กันยายน 2558

 
web page hit counters codes Free