Daily Archives: สิงหาคม 21, 2015

ด่วนที่สุด การอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) (จาก สพป.สร.3)

สพฐ.กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ระหว่างวันี่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๒ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ และให้จัดส่งครูเข้าอบรมตามจำนวนที่กำหนดให้จงได้ ซึ่งมีการรายงานผลเป็นรายบุคคลให้ สพฐ. ทราบต่อไป
หนังสือเชิญครูประชุมDLIT2558

จำนวนครูที่อบรมDLIT สถานที่อบรม (1)

ตารางการอบรม

 

จ่ายเงินทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) รอบ 1 ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 กำหนดจ่ายเงินทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) รอบ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้โรงเรียนจำนวน 39 โรงเรียน รายละเอียดดังแนบ
ทุน EDFรายชื่อทุนฯ

 

ข้อสั่งการของ เลขา สพฐ.

ด้วย นายกมล รอดคล้าย เลขา สพฐ. มีข้อสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งช่วยกันสอดส่องรักษาความปลอดภัย โดยจัดเวรยามหรือมีการแจ้งตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองเมื่อพบสิ่งผิดสังเกต พร้อมกำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คำแนะนำ ดูแลนักเรียนทั้งในระหว่างอยู่ในโรงเรียนและระหว่างเดินทางกลับบ้าน กรณีพบข้อสงสัยหรือต้องการรายงานให้ประสาน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้โดยตรง ดังรายละเอียดแนบ
หนังสือนำส่ง_0001

 

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขยายระยะเวลารับสมัครขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังแนบ
แจ้งโรงเรียนรับการประเมิน ปี 58doc

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จาก สพป.สร.3)

มาตรฐานโต๊ะนักเรียน

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์ก่อนประถมฯ

หนังสือนำที่ ศธ 04002/ว 1388 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 
web page hit counters codes Free