Daily Archives: สิงหาคม 3, 2015

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 65

ตัวอย่างบัตรประจำตัว
บัตรประจำตัว

คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนอนุบาลปราสาท(การงาน)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโชคนาสาม(คอม)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนกันทราราม(สุขศึกษาฯ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนทนง(คณิตศาสตร์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง(วิทยาศาสตร์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านก็วล(ภาษาอังกฤษ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน(เรียนร่วม)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง(ปฐมัย)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านตาเสาะ(ดนตรี)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านบักจรัง(ท้องถิ่น)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านพลวง(ภาษาไทย)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนปราสาท(ดนตรี)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนยาง(ศิลปะ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนรัฐประชา(พัฒนาผู้เรียน)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนละลมระไซ(นาฎศิลป์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนวันเจริญ(สังคมศึกษา)
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน3

ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน2
คำสั่งคณะกรรมการฯเขตปี๕๘
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

 

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ปี 2558)

แบบคำร้องขอย้ายจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 😳 

 

 

ประกาศสพป.สุรินทร์ เขต 3 การสรรหา กพท.ผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมผู้ปกครองและครู

ประกาศสพป.สุรินทร์ เขต 3 เรื่องการสรรหาและเลือก กพท.ในส่วนผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)และสมาคมผู้ปกครองและครูแบบเสนอชื่อประกาศสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครอง

 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ประสงค์สมัครรับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดังแนบแจ้งโรงเรียนรับการประเมิน ปี 58doc

 

ด่วนที่สุด..ส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (จาก สพป.สร.3)

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรฯ ให้ส่งเบิกค่าจ้างเดือน กรกฎาคม 58 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 58 ให้จงได้ และให้ลงวันที่ในใบส่งมอบงาน/ใบตรวจรับงาน เป็นวันสุดท้ายของเดือน (ตรวจรับและส่งมอบให้เต็มเดือน)     **ห้ามลงวันที่ตรงวันหยุดราชการเด็ดขาด** หากวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดราชการ ให้เลื่อนวันที่ออกไปในเดือนถัดไป ห้ามเลื่อนวันที่เข้ามา เพราะจะทำให้ส่งมอบและตรวจรับไม่เต็มเดือน ส่งผลให้ได้รับค่าจ้างไม่เต็มเดือน

หากส่งเบิกล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับในการนำส่งเงินสบทบประกันสังคมล่าช้าด้วยตนเองและทำให้ได้รับเงินเดือนล่าช้า

 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (จาก สพป.สร.3)

ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2549 โดยกำหนดให้ข้าราชการครูฯ ยื่นคำร้องขอย้ายครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15  กุมภาพันธ์  และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ของทุกปี นั้น

การนี้ จึงขอแจ้งข้าราชการครูฯ ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี  2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15  สิงหาคม  2558  โดยคำร้องดังกล่าวจะใช้พิจารณาย้ายถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2558  คำร้องใดที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา เป็นอันยกเลิก รายละเอียดดังนี้ แจ้งย้ายประจำปี ส.ค.2558 บัญชีรายละเอียดการย้าย แบบคำร้องขอย้าย

 

การดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (จาก สพป.สร.3)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

 

การจัดทำทำเนียบลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (จาก สพป.สร.3)

ขอความร่วมมือโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ (อำเภอปราสาท ,อำเภอบัวเชด ,อำเภอกาบเชิง ,อำเภอสังขะ) กรอกข้อมูลลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อจัดทำทำเนียบลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ป.ป.ส.ส่ง e-mail songserm-prasat@hotmail.com ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 บัญชีรายชื่อ งบ 58 รายละเอียดดังแนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู (จาก สพป.สร.3)

ด้วย  สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรและกำหนด การเลือกกันเอง/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู รายละเอียดดังประกาศแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู

 
web page hit counters codes Free