Daily Archives: กรกฎาคม 29, 2015

รับเกียรติบัตรครูพี่เลี้ยงได้ปฏิบัติหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (จาก สพป.สร.3)

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบรับเกียรติ บัตรครูพี่เลี้ยงได้ปฏิบัติหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำปี 2557 ได้ที่ สุวรรณ์นี สวยรูป กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2558 (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี 2558 ให้ยื่นขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

 

รายชื่อโรงเรียนไม่ส่งข้อมูลการเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา2558,เด็กจบชั้นป.6เรียนต่อ,เด็กจบชั้นม.3เรียนต่อ

แจ้งโรงเรียนรายชื่อดังไฟล์แนบที่ยังไม่ส่งข้อมูล ให้ดำเนินการส่งโดยด่วนภายในวันที่ 5 สิงหาคม2558 ดาวโหลดบัญชีรายชื่อเด็กเกิดปี 2551 เข้าเรียนป.1ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน,แบบรายงานเด็กจบการศึกษาปีการ ศึกษา2557 เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2558 จาก www.surin3.go.th เลือกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่อง การสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนไม่ส่ง

 

อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (จาก สพป.สร.3)

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2558  เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2558  มีมติอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาและขอย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  7  ราย  ทั้งนี้  จะดำเนินการแต่งตั้งเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของข้าราชการและ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ อนุมัติย้ายรอบ 2

 

อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะเพื่อเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

 
web page hit counters codes Free