Daily Archives: กรกฎาคม 27, 2015

ส่งมอบงานอนุโมทนาบัตร (ตอบขอบคุณ)

งานอนุโมทนาบัตร (ตอบขอบคุณ)
1. ออกแบบเกียรติบัตร/อนุโมทนาบัตร และใช้ข้อความที่เหมาะสมตามเรื่องที่ออกอนุโมทนาบัตรหรือเกียรติบัตร
2. บันที่เลขที่เกียรติบัตร/อนุโมทนาบัตร ลงในทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน

 

ส่งมอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
1. รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ให้ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมจากทุกชั้น อ.1-ป.6) …(โดยแต่ละชั้นให้ทำรายงานส่ง 2 เล่ม)
2. ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสรุปเป็นสารสนเทศของ่โรงเรียน 2 เล่ม (โดยเก็บที่โรงเรียน 1 เล่ม ส่งไปที่ สำนักงานเขตฯ 1 เล่ม)

3. ในกรณีที่กรอกข้อมูลในโปรแกรม Scantool 3 สามารถดาว์นโหลดคู่มือและโปรแกรมได้จากโปรแกรมทางการศึกษาของเว็บไซต์โรงเรียน (เขตน่าจะจัดอบรมก่อนติดตามงาน)

 

คู่มือแนวทางการกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ (จาก สพป.สร.3)

คู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

แบ่งปันภาพระบายสีวันเข้าพรรษา

27-7-2558 11-30-46

 

แบ่งปันภาพระบายสีวันภาษาไทย

27-7-2558 12-10-33

 

แจ้งผลการสอบ O-NET , LAS และ NT ปีการศึกษา 2557 (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แจ้งผลการสอบ O-NET , LAS และ NT ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าคลาดเคลื่อนให้รีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขที่ กลุ่มนิเทศติดตามฯงานวัดและประเมินผลโดยด่วน 1.ผลo-net 57 ระดับเขต 2. ผล LAS 57 ระดับเขต 3. ผล NT P3 ระดับเขต

 
web page hit counters codes Free