Daily Archives: กรกฎาคม 24, 2015

การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา(กรณีครบวาระ)

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขต พื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

รายละเอียดดังแนบไฟล์มาพร้อมนี้

1.หนังสือนำส่ง หนังสือนำส่ง

2.ประกาศฯ ประกาศ  ประกาศ2

3.ใบสมัครฯ ใบสมัคร

4.ข้อบังคับฯ ข้อบังคับฯ ข้อบังคับ 2 ข้อบังคับ 3 ข้อบังคับ 4

 

แนะนำ 60 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เด็ดๆ ที่ให้คุณดาวน์โหลดไปใช้ฟรี…

 

การรายงานการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

อ้างถึง หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04168 / ว 2228  ลงวันที่  3 มิถุนายน 2558เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”โดยให้ทุกโรงเรียนดำเนินการประเมิน  การอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และส่งรายงานให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ตลอดปีการศึกษา นั้นขอแจ้งเพิ่มเติม ให้โรงเรียนรายงานผลการประเมิน การอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  และส่งรายงาน ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ภายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน และให้ใช้เกณฑ์การประเมิน แบบใหม่ (7 ระดับ)  (เอกสารดังแนบ)โดยรายงานดังนี้ส่งแบบสรุปผล การ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยแยกนักเรียนปกติ และนักเรียนบกพร่อง คนละแผ่น (ไม่ต้องส่งรายชั้นเรียน)

 
web page hit counters codes Free