Daily Archives: กรกฎาคม 23, 2015

ประกาศการสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประกาศคัดเลือกคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ รายละเอียดดังประกาศ

ประกาศ ประกาศ2

 

ขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๘ (จาก สพป.สร.3)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอความร่วมมือสถานศึกษานำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียดดังแนบไฟล์มาพร้อมนี้

หนังสือนำส่ง

ใบนำเงินส่ง

 

รหัสงบประมาณ/รหัสแหล่งของเงินรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการบันทึกระบบ e-GP (สอบราคา)

รหัสงบประมาณรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และตัวอย่างการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP

 

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 (จาก สพป.สร.3)

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 คน – 1,690  คน   จำนวน  171 โรงเรียนและโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ดาวโหลดหนังสือแจ้งและบัญชีจัดสรรได้เลยครั้บ

Space-OS58   SPCE2556    ว3098 หนังสือแจ้ง 2556    สรุปจัดสรรรายเขต 2556   บัญชีจัดสรรโรงเรียนสุรินทร์ 3

 

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 (จาก สพป.สร.3)

โรงเรียนที่มีนักเรียน  121 คน  ขึ้นไป  167  โรงเรียน  ที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อ  และโรงเรียนที่จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 233 โรงเรียน และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ดาวโหลดหนังสือแจ้งและบัญชีจัดสรร สเปก  TOR  ได้เลยด้านล่าง

Space-OS58  เกณฑ์2557  ระบบคอมพิวเตอร์ SPEC 57   ว3097หนังสือแจ้งจัดสรร2557   สรุปการจัดสรรรายเขต 2557  บัญชีจัดสรรก่อนประถม  _บัญชีจัดสรรนักเรียนมากว่า120

 
web page hit counters codes Free