Daily Archives: กรกฎาคม 22, 2015

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำฯ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 เพื่อเลือกกลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษาแห่งละ 6 คน โรงเรียนที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข 02-6427034ต่อ 609 หรือ 654 ประกวดพี่นำน้อง

 

โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน

ประชาสัมพันธ์โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการโดยติดต่อได้ที่ นายศิลาทอง  กิติพัฒนาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 089-968-8993 Email:silathong2aphonfa.co.thความปลอดภัยทางถนน

 

ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผล สพฐ.ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามจุด เน้นของ สพฐ.ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด(ID Plan) และแบบประเมินสมรรถนะแล้วจัดส่งถึง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ให้จงได้ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

ด่วน แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จาก สพป.สร.3)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ข้าราชการเกษียรอายุราชการ เนื่องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1.หนังสือแจ้งประกาศเกษียณ 2558
2.หน้าประกาศเกษียณ
3.บัญชีรายชื่อ 1
4.บัญชีรายชื่อหน้า 2
5.บัญชีรายชื่อหน้า 3
6.การเตรียมเอกสาร
จึงขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเกษียณอายุราชการ ปี2558 ตรวจ สอบความถูกต้องของข้อมูลในประกาศฯ หากมีข้อคลาดเคลื่อนที่จะต้องแก้ไข ให้รีบแจ้งสพป.สุรินทร์ เขต 3 โดยด่วนเพื่อจะได้แจ้ง สพฐ.ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ทั้งนี้ให้จัดเตรียมเอกสารตามข้อ 6 แล้วให้ไปดำเนินการจัดทำคำขอขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้จงได้

 

การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (แก้ไข)…(จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอส่งแก้ไขประการการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ดังเอกสารแนบ หนังสือนำส่งและแก้ไขประกาศ

 

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุดเดิมหมดวาระลง โดยรับบสมัครระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558 ในวััน เวลาราชการ ณ กลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตามเอกสารแนบ หนังสือนำส่งการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา    หนังสือนำส่งและแก้ไขประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คู่มือประชาชน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ) สพป.สุรินทร์ เขต 3

คู่มือประชาชน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ) สพป.สุรินทร์ เขต 3  คู่มือประชาชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก (รพ.สต. จีกแดก) ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก โดยตรวจสุขภาพนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 22 ก.ค. 2558 เวลา 08.30 น.-16.00 น.

 

ด่วนที่สุด..ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการบริหารเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

ด่วนที่สุด..ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุโรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วย เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการ และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หอประชุมปราสาททอง สปพ.สุรินทร์ เขต3

**ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคารายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ฯ/รหัสงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ  แล้วพิมพ์แบบฟอร์มนำมาในวันประชุมด้วย**

รหัสงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

 

การรายงานการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

อ้างถึง หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04168 / ว 2228  ลงวันที่  3 มิถุนายน 2558เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”…

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free