Daily Archives: กรกฎาคม 21, 2015

มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา (จาก สพป.สร.3)

สพฐ. แจ้งมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
ด่วนที่สุด04168_ว3051
การรักษาวินัยทางการเงินการคลังไฟฟ้า-ประปา

 
web page hit counters codes Free