Daily Archives: กรกฎาคม 16, 2015

ดาวน์โหลด! แบบฝึกลากเส้นและแบบฝึกเขียนตามรอยประ พยัญชนะไทย 88 แผ่น

ตัวอย่างครับ…

 

สื่อการเรียนรู้ บทกลอนมาตราตัวสะกด ดาวน์โหลดฟรีที่นี่

 

แบบคัดพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเริ่มเรียน

 

ดาวน์โหลด หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

ภาพสื่อประกอบการเรียนรู้ ชุดการละเล่นเด็กไทย

 

ขยับกายขยายสมอง BBL 21 ท่า ดาวน์โหลดที่นี่

 

ดาวน์โหลดฟรี! เพลงนำเข้าสู่บทเรียน จำนวน 44 เพลง

 

ดาวน์โหลด! หนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์

เอกสารความรู้“ยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์”เป็นเอกสารเสริมความรู้สําหรับครู ผู้สอน นักเรียน และผู้สนใจได้ศึกษาและเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ใช้กับสถานการณ์ต่างๆที่มีความหลากหลายอย่างสมเหตุสมผลและสํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําเอกสารความรู้“ยุทธวิธีช่วยคิด
คณิตศาสตร์”เพื่อ เผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน โอกาสนี้ขอขอบคุณคณะทํางานที่ร่วมแรงร่วมใจผลิต
และพัฒนาซึ่งเป็นผลจาก การดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลและขอขอบคุณหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ได้นําเรื่องราวในเอกสารเล่มนี้ไปเผยแพร่
ใช้ประโยชน์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ครับ
ขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์คลังความรู้โรงเรียนในฝัน
 แหล่งที่มา : http://www.curric.net/center/math/math_strategies.pdf

 

infographic สูตรคณิตศาสตร์ จำนวน 19 เรื่อง

 

ภาพตกแต่งห้องเรียน มากกว่า 120 ภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5
web page hit counters codes Free