Daily Archives: กรกฎาคม 13, 2015

กิจกรรมการแข่งขัน A-Math ป.4-6 (ตาลวกแม็ทเกมส์)

โรงเรียนบ้านตาลวกจัดกิจกรรมการแข่งขัน A-Math ระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 4-6
(ตาลวกแม็ทเกมส์ ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฏาคม 2558 โดยจัดแข่งในช่วงเวลาพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการคำนวณ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการของผู้เรียน… (ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน นายกิติศักดิ์ รัตนมูล)

 

โหลดฟรีครับ!CAI เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของ สพฐ.

 

โหลดฟรีครับ! CAI วิชาภาษาไทย ป.1-ม.6 จาก สพฐ

 

โครงการจัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกาศเนื่องจากเว็บโครงการล่มจึงขอให้คุณครูทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดผ่านช่องทาง YOUTUBE นะครับ
ดาวน์โหลดผ่านทาง www.youtube.com

โครงการ จัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

หนังสือความลับสมองของลูก Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

 

หนังสือท่องโลกสมอง Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

 

หนังสือ โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิด Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

 

หนังสือ สมองวัยทีน Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

 

ถวายพระพรออนไลน์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 
web page hit counters codes Free