Daily Archives: กรกฎาคม 12, 2015

หนังสือ ครูเก่ง เด็กฉลาด Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

 

หนังสือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

หนังสือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Brain-based Learning :-( 

 

 

หนังสือการสอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

การสอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning 😆 

ดาวน์โหลไฟล์เอกสารที่นี่ครับ

 

 

 

แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน สำนักงานขั้นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอาเซียน

 

แนวทางการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ

ดาวน์ โหลดเลยครับ! แนวทางการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ เพื่อให้คุณครูนำไปปรับใช้ในการบูรณาการสอนอาเซียนในทุกกลุ่มสาระครับ..

ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

 แหล่งที่มา : http://academic.obec.go.th/web/doc/d/1231

 

 

เอกสารชุดแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร 10 รายการ

 

สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย

 

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free