Daily Archives: กรกฎาคม 7, 2015

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (จาก สพป.สร.3)

ด้วย สพฐ ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อลดภาระการทำงานของครูและนักเรียน ตามรายละเอียดที่แนบ…  ประกาศ

 

การรายงานคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ 7 รร.วิถีพุทธ (จาก สพป.สร.3)

ขอให้ รร. ดำเนินการตรวจสอบผลการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 7 รร.วิถีพุทธ รอบ 9 เดือน มี รร.ที่ผ่านเกณฑ์ (ระดับ 3) จำนวน 143 โรง หากรร.ใดที่ได้ระดับ 0 ขอให้ดำเนินการปรับปรุงการกรอกข้อมูลในเว็บไซด์ รอบ 12 เดือน ซึ่งเริ่มรายงานวันที่ 1-31 สค.58 โดยดูจากเกณฑ์การให้คะแนน (ตามคู่มือ ARS&KRS เล่มสีเหลือง หน้า 38 ARS)  ตามเอกสารแนบ วิถีพุทธ 9 เดือน วิถีพุทธ 9 เดือนภาพรวม เกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา รร.วิถีพุทธ

 
web page hit counters codes Free