Daily Archives: กรกฎาคม 6, 2015

ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 

งานวิจัยการศึกษาระดับชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม

เอกสาร ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการดำเนินงานด้านนโยบายการศึกษาของ องค์กรนโยบายการศึกษาระดับชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดองค์กรและการดำเนินงานด้านนโยบายการศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการพัฒนานโยบายที่สำคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบายขององค์กรนโยบายด้านการศึกษาระดับชาติในกลุ่ม ประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม รวม 13 ประเทศ

 

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด้วย  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558  และบันทึกข้อมูลลงในระบบ “หนึ่งแสนครูดี 2558″ เรียบร้อยแล้ว  รายชื่อดังเอกสารแนบ…

 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3 (จาก สพป.สร.3)

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558   มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 9–15 มิถุนายน 2558  สอบข้อเขียนในระหว่างวันที่ 4–5 กรกฎาคม 2558  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  นั้น…

 
web page hit counters codes Free