ประวัติโรงเรียนบ้านตาลวก…

ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านตาลวก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 โดยมี นายสุวรรณ เพชรศรีสม ศึกษาธิการอำเภอปราสาท มาทำพิธีเปิด แล้วแต่งตั้งให้นายมานะ สมนิยาม เป็นครูใหญ่คนแรกโดยใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาศาลาวัดได้ชำรุดทรุดโทรมมาก ราษฎรในหมู่บ้านได้จัดหาวัสดุมา
สมทบกับทางราชการ ซึ่งมีงบประมาณ 14,000 บาท สร้างเป็นอาคารเรียน แบบ ป.1ซ จำนวน 3 ห้องเรียน
แต่ยังไม่สำเร็จ ชาวบ้านจึงช่วยกันหาวัสดุมาสมทบ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก นพค.สุรินทร์
ได้มอบบานประตูและหน้าต่างให้
พ.ศ. 2515 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 25,000 เพื่อก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2518 ได้รับงบจัดสรรงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ จำนวน 1 ห้องเรียน รวมเป็น 4 ห้องเรียน และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน 5,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2520 นายมานะ สมนิยาม ได้ย้ายสับเปลี่ยน ไปอยู่โรงเรียนบ้านพนมดินและ
นายงามกิจ บำรุงรส ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 237,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ จำนวน 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 250,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
แบบองค์การ
พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 35,000 บาท เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบสี่เหลี่ยม
พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลังเป็นเงินจำนวน 328,000 บาท ก่อสร้างส้วม 1 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบสี่เหลี่ยม จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 80,000 บาท
พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 50,000 บาท เพื่อก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 4 ที่
พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 973,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ สปช. 103/26 จำนวน 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2542 นายงามกิจ บำรุงรส อาจารย์ใหญ่ได้ลาเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายถวิล บุญเจียม มาดำรงแทนตำแหน่งที่ว่างลง ใน พ.ศ.2544 นายถวิล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายสุภาพ เสาะพบดี มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2546 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นทางราชการได้แต่งตั้งบรรจุนายประมวล ต้องถือดี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่างลง จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านละเอาะ และวันที่ 22 มิถุนายน 2548 ทางราชการได้บรรจุนายสุปัน วิชัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2551 วัดตาลวกและคณะกรรมการหมู่บ้านตาลวก บ้านศรีสัมพันธ์ คณะศิษย์เก่า คณะคุณ
ขจรกมล ศุภอรรถมงคล ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ คณะคุณ
ขจรกมล ศุภอรรถมงคล ได้นำทีมนักฟุตบอลทีมชาติแคมารูน มาแข่งขันฟุตบอลการกุศลพบกับทีมนักฟุตบอลกรุงเทพผสมสุรินทร์ นำทีมโดยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หารายได้สมทบสร้างอาคารเรียน
– โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นเรียนใหม่ เป็น เวลา 08.30 น.
– นางจุไรรัตน์ คำสวัสดิ์ ครู คศ.1 ได้ย้ายไปโรงเรียนบ้านแคน อำเภอสนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือ นางนิติญา นิเรียงรัมย์ ครูผู้ช่วยมาดำรงตำแหน่งแทน
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งย้าย นายสมศักดิ์ จันทร์งาม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551
ในปี พ.ศ.2552
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือ นางสุพิมล บูรณ์เจริญ ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มาดำรงตำแหน่ง เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ในปี พ.ศ. 2553
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือ นางสุใจ ศรีไชย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้มีคำสั่งโอน คือ นางมลธิดา ขบวนงาม ครู คศ.1 ไปวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือ นายปิยะ ทวีเสมอ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้จัดสรรตำแหน่งครูอัตราจ้างตามโครงการครูปฏิบัติการสอนครูยุคใหม่ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนได้ดำเนินการสอบครูอัตราจ้างและได้จ้าง นางสโรชา สุขสบาย วิชาเอกประถมศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้จัดสรรตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา และได้มีมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือ นางเฉลิมขวัญ จำปาตุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553
ในปี พ.ศ.2554
– นางสาวจงจิต สาแก้ว ตำแหน่งพนักงานราชการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งพนักงานราชการ เพื่อไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา อำเภอสังขะ สังกัด สพม.33
– โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ และได้จ้างนางสาวจารุวรรณ ปรือปรัง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 มีคำสั่งย้ายนางนิติญา นิเรียงรัมย์ ครู คศ.1 วิชาเอกปฐมวัย ไปดำรงตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือ นางวรรณนิภา ฉิมพลีพันธุ์ วิชาเอกปฐมวัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554
ในปี พ.ศ.2555
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งย้ายนางสาวสุพิมล บูรณ์เจริญ ครู คศ.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ไปดำรงตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านตานี อำเภอปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือ นางสาวสุนันทา นพพิบูลย์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือ
นายบุญจันทร์ ล้อมค้อม วิชาเอกสังคมศึกษา และนายกิติศักดิ์ รัตนมูล วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
1 กรกฏาคม 2556
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือ นางสาวมัลลิกา ใจฉวะ วิชาเอกบรรณารักษ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
– นางสาวจารุวรรณ ปรือปรัง ได้ลาออกจากตำแหน่งพนักงานราชการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อไปบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
– โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ และได้จ้างนางสโรชา สุขสบาย วิชาเอกประถมศึกษา ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557
– โรงเรียนได้รับย้ายครูมาแทนตำแหน่งที่ว่างจากการย้าย วิชาเอกปฐมวัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คือ นางนภสร กองศิริ ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2557
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 143 คน มีข้าราชการครู จำนวน 7 คน ผู้บริหาร 1 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ช่างไม้ 4 จำนวน 1 คน จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ห้องสุขา 4 หลัง นักเรียนในเขตบริการ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านตาลวก หมู่ที่ 8 บ้านศรีสัมพันธ์ และ หมู่ที่ 6 บ้านหนองระอาง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Print Friendly
 

One Response to ประวัติโรงเรียนบ้านตาลวก…

  1. admin พูดว่า:

    แสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อความที่เหมาะสมได้น่ะครับ

     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

web page hit counters codes Free