Monthly Archives: มิถุนายน 2015

ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับปรับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 4ของค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียน ที่มีพนักงานราชการ
ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 4ของค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์หน้าคำสั่งและไฟล์บัญชีแนบท้ายคำสั่งได้จากเว็ป ไซต์ www.surin3.go.th และเมื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำเนาคำสั่ง จำนวน 4 ชุด ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ให้จงได้ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสพฐ.โดยด่วน
1. แจ้งโรงเรียนจัดทำคำสั่งปรับค่าตอบแทน 4 %
2.หน้าคำสั่งปรับค่าตอบแทนพนักงาน 1 ธ.ค.57
3.พนักงาน 1 ธ.ค.57 ส่งโรงเรียนpdf

 

ข้อมูลพื้นฐานเตรียมรับการนิเทศ…

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาลวก เตรียมรับการนิเทศ….
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/06/ข้อมูลโรงเรียน.pptx
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/06/ข้อมูลโรงเรียน.pdf

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา

หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ…

 

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (จาก สพป.สร.3)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๘

รายละเอียดดังหนังสือนำส่ง…

หนังสือนำส่ง

 

สรุปผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.รอบ 6 เดือน

 

นิทานคุณธรรม ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 50 เล่ม…

แบ่งปันนิทานคุณธรรม ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 50 เล่ม สำหรับอ่านเพิ่มเติม…

 

สพฐ.ประชาสัมพันธ์ ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

เรียน: ผู้เกี่ยวข้อง
เรื่อง: สพฐ.ประชาสัมพันธ์ ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ค้างชำระหนี้ 31 – 90 วัน ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกปี 2558 นี้ ขอให้รีบติดต่อชำระหนี้…

 

การสมัครรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา (จาก สพป.สร.3)

ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา(จำนวน 62 โรงเรียน) สมัครรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558 ศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซด์ www.trueplookpanya.com หรือตามรายละเอียดที่แนบ…

 

แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)

ให้โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯ และอ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ ในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2558) รายละเอียดดังแนบ หนังสือราชการ สารรณรงค์ต้านยาเสพติด แนวทาง รณรงค์ต้านยาเสพติด

 

ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (ครูไม่มีวิทยฐานะ) …(จาก สพป.สร.3)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน เดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระ ราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2558 (ปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557) โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์หน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ได้จาก เว็ปไซต์ www.surin3.go.th ทั้งนี้ให้ดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลของโรงเรียนตนเอง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้สำเนาคำสั่งปรับฯส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เพื่อจะได้รวบรวมคำสั่งส่ง สพฐ.และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการต่อไป
1.หนังสือแจ้งโรงเรียนดำเนินการปรับเงินเดือนฯ
2.หน้าคำสั่งปรับฯ 1 ธ.ค.57 (โรงเรียน)
3.ปรับ 1 ธ.ค.57(แจ้งโรงเรียน)pdf.

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4
web page hit counters codes Free